Sunday, 16 October 2011

အမ်ဳိးသားေန႔သုိ႔


လတ္တေလာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုစာ ကာလ အတြင္းမွာ စီးပြားျဖစ္ ေက်ာင္း ေၾကာ္ျငာေတြ ကို ေတြ႔လာရ သည္။
မူႀကိဳေက်ာင္း၊ ေန႔ကေလး ထိန္းေက်ာင္း၊ စာက်က္၀ိုင္း၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေၾကာ္ျငာေတြ ေခတ္ေကာင္းလာသကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္ အသီးသီးကလည္း ေၾကာ္ျငာလာသည္။ ကေလး သူငယ္မွသည္ ဖူးငံု လူငယ္မ်ား သာမက လူလတ္ပိုင္းမ်ား အထိ ေက်ာင္းေပါင္းစံုကို ေနရာ ေပါင္းစံုမွာ တက္ႏိုင္ေရး ေတြးေတာ လာၾကသည့္ ေခတ္ကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီ။

အတတ္ပညာ ေပါင္းစံုကို ဆည္းပူးႏိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို သံုးၿပီး ႀကိဳးစား ၾကသည္။ ထိုနည္းလမ္း အမ်ားစုမွာ ဘာသာရပ္ အသီးသီးတြင္ ရလဒ္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ပညာသင္ ဆုေၾကး ေလွ်ာက္ထားေရးတို႔ကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အစြမ္း အစမ်ားကို အသံုးခ်ေရးသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သည္ကေန႔ ကေလးသူငယ္၊ ဖူးငံု လူငယ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရး၊ ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးသည္ ပုဂၢလိက ေရးရာ ပိုဆန္လာသည္။ တစ္ေခတ္ တစ္ခါကေရာ။ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက ျမန္မာ့ေျမေပၚက တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြ အတြက္ တတ္အပ္ေသာ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ေရးႏွင့္ တတ္အပ္ေသာ ေက်ာင္းရွိႏိုင္ေရးတို႔သည္ လြယ္လြယ္ကူကူ မျဖစ္ခဲ့မူဘဲ အမ်ဳိးသားေရး အရပင္ အရင္း အႏွီးႀကီးခဲ့သည္ဟု ဆိုလွ်င္ သင္ အံ့ၾသေလမလား။

သူ႔ကၽြန္ဘ၀ မေရာက္မီက တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ပညာေရးသည္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မီွတည္ေနခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ ပညာေရး ပါရဂူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ပညာမင္းႀကီး ဦးေကာင္းက “ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးသည္ စာရိတၱတည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ ပ်ဳိးေထာင္ေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာေရးပင္ ျဖစ္သည္“၊ “ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာေရးပင္ ျဖစ္သည္။


သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္တြင္ ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ဟူသည္ ဆက္စပ္ေနရကား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးကို အမ်ဳိးသား ပညာေရးဟူ၍လည္း ေခၚသင့္ေပေတာ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးသည္ စာေပပညာကို လည္းေကာင္း၊ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္မႈကို လည္းေကာင္း ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရေသာ အခါတြင္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး၏ အႏွစ္သာရ သေဘာ တရားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္” ဟု ဆုိခဲ့ဖူးသည္။


ကိုလိုနီ ပညာေရး စနစ္မွာ စာေရး၊ စာခ်ီႏွင့္ ေအာက္တန္း အရာရွိမ်ား ရရွိေရးကိုသာ အဓိကထားကာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပး ေရးကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထားခဲ့သည္။ ယခုေခတ္ လက္ေထာက္ က်န္းမာေရးမွဴး ေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္ ညီသည့္ ေက်ာင္းမွ်သာျဖစ္ေသာ ေဆးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ကို ကၽြန္ျပဳၿပီး အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အၾကာ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္မွ ရန္ကုန္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ပညာေရး အစီရင္ခံစာ အရ ထိုေက်ာင္း ကို တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသား ၄၄ ေယာက္သာ ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္း သင္ဘာသာ ရပ္မ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ဳိးရိွမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး သင္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဘာသာရပ္ကို ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္း မ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဘာသာရပ္ကို အမွန္တကယ္ သင္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။


ထို႔အတူ ရန္ကုန္ေကာလိပ္၌ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ကို ၁၉၁၅ ခုႏွစ္က်မွ သင္ၾကားသည္။ သတၱေဗဒဘာသာကိုမူ လံုး၀ မသင္ၾကားခဲ့ေခ်။ ထို႔ျပင္ စီးပြား ေရးဘာသာရပ္ကိုလည္း ေက်ာင္းသားတို႔ သင္ခြင့္မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ ကမာၻႀကီး၏ စီးပြားေရး ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈကို ေက်ာင္းသားတို႔ ေလ့လာခြင့္ မရဘဲ ရွိခဲ့ၾကသည္။ “ရန္ကုန္ ေကာလိပ္မွ ထြက္လာသည့္ ဘီေအဘြဲ႔ ရမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ ဘာသာ၌ ကၽြမ္းက်င္ပါ၏။ သို႕ေသာ္ ေကာလိပ္ေျမကို စြန္႔ခြာသည္ႏွင့္ ျပင္ပ၌ ဖတ္စရာ စာအုပ္မွာ ရွားပါးလွသည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႀကီး၌ပင္ စာအုပ္ဆိုင္ ဟူ၍ မရွိ၊ ျပတိုက္ဟူ၍ မရွိ၊ ပန္းခ်ီအႏု ပညာျပခန္း ဟူ၍ မရွိ၊ ကပြဲ႐ံုဟူ၍ မရွိ”ဟု ကိုလိုနီပညာေရး စနစ္၏ သ႐ုပ္သကန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္းကို ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဖာနီဗယ္က ထုတ္ေဖာ္ ေ၀ဖန္ခဲ့ေပသည္။ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာကို သင္ၾကားေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား အေရအတြက္မွာ အျခား ေက်ာင္းသားမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ စာလွ်င္ သိသိသာသာ နည္းေနခဲ့သည္။ ဥပမာ- အင္းစိန္ အစိုးရ စက္မႈ လက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းကို ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး ၁၉၀၇ ခုႏွစ္၌ သင္ တန္းသားေပါင္း ၆၃ ေယာက္ ရွိရာ ကျပား ၉ ေယာက္၊ ကုလား အေယာက္ ၄၀၊ ျမန္မာႏွင့္ကရင္ ၁၄ ေယာက္ျဖစ္သည္။


အမွန္ေတာ့ ေကာလိပ္ ပညာေရးသည္ ၁၈၇၈ ခုနွစ္ကတည္း က ရန္ကုန္ အစိုးရ အထက္တန္း ေက်ာင္း၌ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကာလကတၱား တကၠသိုလ္က က်င္းပသည့္ ဥပစာတန္း စာေမးပြဲကို ၀င္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးရန္ အတြက္ ဆရာမ်ားကို စတင္ ခန္႔ထားကာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေကာလိပ္ ပညာေရးကို စတင္ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည္။  ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ကို ကာလကတၱား တကၠသိုလ္ ေအာက္မွ တကၠသိုလ္ အျဖစ္ စတင္ ထားရွိခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ နယ္ခ်ဲ႔ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ၿပီး ေနာက္တြင္မွ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး စင္ဒီကိတ္၏ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္၌ ထားရွိလာၿပီး ဘီေအဒီဂရီ ေကာလိပ္အျဖစ္ ကာလကတၱား တကၠသိုလ္က အသိ အမွတ္ျပဳကာ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ဟု တရား၀င္ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ ၇ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သီးျခား တကၠသိုလ္ တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား စတင္ ေပၚထြက္လာသည္။ ၁၉၁၀-၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး စင္ဒီကိတ္က ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အထက္တန္း ေက်ာင္းကို ခြဲေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။   


ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသား အေရအတြက္က သိသိသာသာ တိုးပြား လာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း စာအုပ္တြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုလားဦးေရသည္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိ၍ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ကစ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္သည့္ ကုလား ဦးေရမွာ ၃ သိန္းမွ် ရွိခဲ့သည္။


ထိုစဥ္အခါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔မွ လြဲလွ်င္ ကမာၻတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕ပင္ ျဖစ္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ပညာေရး ကိစၥသည္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အၿပိဳင္ သေဘာျဖစ္လာသည္။


နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔က အမ်ဳိးသား ပညာေရး ကိုသာ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထားေသာ္လည္း မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား ပညာသင္ စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဘုတ္ အဖြဲ႔ဟူ၍ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ့ ပညာေရး ကိုဓဥပေဒ အခန္း ၁၁ အရ ဖြဲ႔စည္း ေပးခဲ့သလို မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား ေႏြရာသီ အပန္းေျဖ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ မ်က္ႏွာျဖဴ သားသမီးမ်ား အတြက္ ဗဟို အစိုးရေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၁၉၁၂ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ကို တကၠသိုလ္ အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္က ေက်ာင္းသား ၃၂၄ ေယာက္အထိ တိုးတက္လာသည္။


သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားရန္ အေျခအေန နည္းပါးသည့္ အတြက္ မႈခင္း ထူထပ္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္လာေတာ့သည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိ္ၵယ ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္အားလံုး အနက္ မည္သည့္ျပည္နယ္၏ ရာဇ၀တ္မႈခင္း အေရအတြက္ထက္ မဆို ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇ၀တ္မႈခင္း အေရအတြက္က ၃ ဆ၊ ၄ ဆမွ် ပိုမိုမ်ားျပား ေနေလသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္၌ ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား ပညာေရး အတြက္ ကုန္က် စရိတ္ကို ေဒသႏၲရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လံုး၀ က်ခံရမည္ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသား မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို အစိုးရက တာ၀န္ မယူေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႔ အစိုးရသည္ မ်က္ႏွာျဖဴႏွင့္ ကျပား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို သီးျခား ဥပေဒထုတ္ျပန္ကာ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးႏွင့္ ခြဲျခား၍ အခြင့္ထူးခံ ပညာေရး အျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့သည္မွာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ မျဖစ္မီ  ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ၄င္းတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆုတ္ခြာရသည့္ အခ်ိန္ အထိ ျဖစ္ေလသည္။


မ်က္ႏွာျဖဴ အစိုးရက မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား ပညာေရးကို ႀကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသား ပညာေရးကိုသာမက ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့သည္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔၏ အက်ဳိး၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၏ အက်ဳိးတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ေသာ ခရစ္ယာန္ ကလ်ာဏယု၀ အသင္းမ်ား (၀ိုင္အမ္စီေအ)ကို နမူနာ ယူကာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကလ်ာဏယု၀ အသင္း (၀ိုင္အမ္ဘီေအ)ကို ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဘေဘ၊ ဦးဘဒြန္း၊ ဦးစိန္လွေအာင္၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးဘရင္၊ ဦးေမာင္ႀကီးတို႔က ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။


၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီး၏ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ နယ္အသီးသီးတို႔တြင္လည္း ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းမ်ား ဖြဲ႔ရန္ႏွင့္ အျခား အလားတူ အသင္းမ်ားကို စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္လယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းခြဲမ်ားသည္  ၁၁ သင္းအထိ ရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းမ်ား ေခတ္စားလာေသာ ႏွစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ အသင္းေပါင္းစံု အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ အသင္း ေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး တစ္သင္းကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ၀ိုင္အမ္ဘီေအႏွင့္ အလားတူ အသင္းမ်ား၏ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။


ထိုကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသား ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အသိ စိတ္ဓာတ္မ်ား ႏိုးၾကားေနသည့္အခိုက္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားကို မထားရ၊ မဖတ္ရဟု ပညာေရး ဌာနက တားျမစ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္သကဲ့သို႔ ပညာမင္းႀကီးကလည္း ေက်ာင္း ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူထု စည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင္ မပါ၀င္ရဟု တားျမစ္လိုက္ေလသည္။ ထို႕အျပင္ ရန္ကုန္ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္း ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ကပ္သည့္ ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ေဂဇက္၊ အိႏိ္ၵယတိုင္း၊ ရန္ကုန္ တိုင္း၊ ေဒလီးမီရာ အစရွိေသာ အစိုးရ ခြင့္ျပဳသည့္ သတင္းစာ ၁၂ေစာင္ မွလြဲ၍ အျခား သတင္းစာမ်ားကို ေက်ာင္း၀င္း အတြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္း မျပဳရဟု တားျမစ္သည့္ ပညာမင္းႀကီး၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာကို ကပ္ထားျပန္သည္။


ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ပြဲ တြင္ လက္ပံတန္း ဦးလူႀကီးက “ပညာမင္းႀကီး မစၥတာ မတ္ဟန္းတားသည္ အခ်ဳိ႔ အမ်ဳိးသား သတင္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မဖတ္ရန္ အမိန္႔စာမ်ား ထုတ္၍ တားျမစ္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ မတက္ၾကရန္ တားျမစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ျဖစ္၍ ခြဲျခား မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခြဲျခားရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္တြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက ေ၀ဖန္မႈ အေပါင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပညာမင္းႀကီး မတ္ဟန္းတားက တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ေန႔တြင္ ဒု-ဘုရင္ခံက သေဘာတူ၍ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သေဘာတူလိုက္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒ အာဏာတည္သည္။ ဥပေဒအာဏာ တည္လွ်င္ တည္ခ်င္းပင္ တကၠသိုလ္ အဖြဲ႔ အသီးသီးကို ဖြဲ႕စည္းရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ တကၠသိုလ္ ဆီးနိတ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါေမာကၡမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဆီးနိတ္က ခြင့္ျပဳေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို  ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စာေပ သင္ၾကားေရး၊ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေတာ့သည္။


ထိုအခါ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားႀကီးတို႔က ဥပေဒပင္ ရွိေနလင့္ကစား ေက်ာင္းသား မရွိေသာ ေက်ာင္း သည္ အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္၍ ေက်ာင္းကို သပိတ္ ေမွာက္ၾကရန္ အၾကံရၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အသင္းႀကီး ျဖစ္သည့္ ၀ိုင္အမ္ ဘီေအအသင္းမွလည္း အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ လာခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ၿမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအႏွင့္ အလားတူ အသင္းမ်ား၏ အစည္း အေ၀းႀကီးမွ ျမန္မာအသင္းမ်ား၏ ျမန္မာ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးေခၚ ဂ်ီစီဘီေအ (General Council of Burmese Association) ေပၚထြက္လာသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ရန္ အၾကံအတြက္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ အစည္းအေ၀းကို ၁၂၈၂ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔) ေန႔လယ္တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ႀကီး ၁၁ ဦးတို႔က ေရႊတိဂံု ကုန္းေတာ္ေပၚ စေနေထာင့္တြင္ ျပဳလုပ္ တိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္ ေမွာက္ေက်ာင္းသား ၁၁ ဦးမွာ ၁။ ကိုဘရွင္၊  ၂။ ကိုညီပိတ္၊ ၃။ ကိုဖိုးကြန္း၊ ၄။ ကိုေအး၊ ၅။ ကိုလွတင္၊ ၆။ ကိုေဖသိန္း၊ ၇။ ကိုထြန္း၀င္း၊ ၈။ ကိုဘရွင္၊ ၉။ ကိုဘခင္၊ ၁၀။ ကိုေအာင္ဒင္၊ ၁၁။ ကိုဘဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။


ထိုအစည္းအေ၀းမွ (၁) ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဘုရင္ခံ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာေသာအခါ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားသည္  မိမိတို႔ စာအုပ္မ်ားကို ပိုက္၍ “ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီ“ဟု ေအာ္ကာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ထြက္လာရန္။ (၂) သပိတ္ေမွာက္ ၿပီးမွ ထိုရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ဥပေဒသည္ ျမန္မာမ်ား အထက္တန္း ပညာ သင္ၾကားေရး အတြက္ နစ္နာေအာင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒသမ်ား ျဖစ္၍ ယင္းတို႔ကို ျပဳျပင္ေပးရန္ အဂၤလိပ္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အစိုးရ သို႔ အေရး ဆိုရန္ႏွင့္။ (၃) ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္၍ မေပးသမွ် ကာလပတ္လံုး ေက်ာင္းျပန္၍ မတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။


ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒသန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း သားမ်ား၏ စကား အေခ်အတင္ ေျပာပြဲအၿပီး ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ေကာလိပ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၀၀ ခန္႕က ဗဟန္းရပ္ ဦးအရိယ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ စုေ၀း ေရာက္ရွိလာ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားက “အမ်ဳိးကို ခ်စ္ခင္ၾကပါ၊ ႏိုးၾကားၾကပါ”ဟု လႈ႕ံေဆာ္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၂၈၂ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ဗဟန္းသို႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကကာ သပိတ္ကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။


ညေန ၄ နာရီ တြင္ ဗဟန္းေရႊက်င္ ေက်ာင္းတိုက္ တစ္ခုလံုး ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံသြားခဲ့့သည္။ သပိတ္ေမွာက္ ေခါင္းေဆာင္တို႔က သပိတ္စခန္း တစ္ခုလံုး၌ “ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒ ပ်က္စီးပါ ေစ”၊ “ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္ ျပန္သြား” အစရွိသည့္ စာမ်ားႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမတက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ မ်ားကိုပါ ၿမိဳ႕တြင္းအႏွံ႔ ကပ္ထားၾကကာ သပိတ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စိန္ဂၽြန္း၊ စိန္ေပါ၊ မက္သဒစ္ အစိုးရ ဟိုက္စကူး၊ ကူရွင္အစ ရွိေသာ ေယာက်္ား ေလးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ေက်ာင္းအသီးသီးကို တညီတညြတ္တည္း သပိတ္ေမွာက္၍ ဗဟန္းသို႔ စု႐ံုး ေရာက္ရွိလာၾကျပန္သည္။


ထိုသို႔ေက်ာင္းသား ငယ္မ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေသာ အခါ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္း ဗဟန္း သပိတ္စခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ် ျဖစ္လာ၏။ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးမ်ား အတြက္ ပြဲစားႀကီး သူေဌးဦးဖိုးခိုင္ ႀကီးမွဴးေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားကို ဆရာ၀န္ ဦးေမာင္ကေလး၊ ဦးေစာ ညြန္႔၊ ေဒါက္တာဘရင္ အစရွိေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက တာ၀န္ ယူေပးခဲ့ၾကသည္။


ထို႕ျပင္ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စိန္ေမရီေက်ာင္း၊ ေအဘီ အမ္ေက်ာင္း၊ မက္သဒစ္မိန္းကေလးေက်ာင္း စေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္း သူေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သပိတ္ ေမွာက္လာၾက၏။ စိန္ေမရီေက်ာင္း သူမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္လာသူကား မစီႏွင့္ မႏွင္းမယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ေအဘီအမ္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို မလွေရႊ၊ မက္သဒစ္ေက်ာင္းသူမ်ားကို မခင္ေလး၊ မခင္ခင္ ႀကီး စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာ၀န္ယူ ေခါင္းေဆာင္လာၾကသည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ အမ်ဳိးသမီး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုကား မျမသိန္းက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ အေထာက္ အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးက သပိတ္ ေမွာက္ၾကေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သပိတ္သည္ ရန္ကုန္ ေက်ာင္းေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ သပိတ္အထိ က်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့ေတာ့သည္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ နယ္ခ်ဲ႔ အစိုးရမွ အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို နယ္ခ်ဲ႕အလိုေတာ္ရိ သတင္းစာျဖစ္ေသာ “ရန္ကုန္တိုင္း” အဂၤလိပ္ သတင္းစာႀကီးကပင္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေခါင္းႀကီးပိုင္း၌ “ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ တညီတညာတည္း ေနရာတက် စဥ္းစား ဆင္ျခင္ၿပီး သကာလ ရန္ကုန္ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ ပါေသာ္လည္း ျပည္သူ ျပည္သားတို႔ ေတာင္းဆိုၾကသည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကိုမွ် ခြင့္မျပဳဘဲ အဆိုပါယူနီဗာစီတီ အက္ဥပေဒကို အစိုးရမင္းတို႔က အတည္ျပဳ ျပဳလုပ္ၾကသည္”ဟု ေရးသားခဲ့ ျပန္သည္။ ထိုစဥ္က လူထုမွာလည္း သပိတ္ကို မေထာက္ခံသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္ထိ သပိတ္တြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ နမူနာအားျဖင့္ ျပရလွ်င္ ကုန္သည္ေဒၚတင္ဦး၊ ပိုးကုန္သည္ ဦးေတတို႔က ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဒါးတန္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ မင္းသား ဦးဖိုးစိန္ထံသို႔ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ရန္ပံုေငြအတြက္ အလွဴခံ ၀င္ေရာက္ၾကသည္။


ဦးဖိုးစိန္က မေခ်မငံေျပာ၍ အလွဴေငြ အနည္းအက်ဥ္းသာ ထည့္ခဲ့ရာ မႏၲေလး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားတို႔က မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ဦးဖိုးစိန္၏ ကပြဲကို  အမ်ားျပည္သူ မၾကည့္႐ႈၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္၍ သပိတ္တားသည္။ ဦးဖိုးစိန္၏ ပရိသတ္မ်ားကလည္း သေဘာတူကာ ၿမိဳ႕ရြာတိုင္း၌ မင္းသားႀကီး ဦးဖိုးစိန္ အား သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သခင္ ကိုယ္ေတာ္္မႈိင္း အစ ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ေမတၱာရပ္ခံ ေပးရၿပီး မင္းသားႀကီး ဦးဖိုးစိန္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မိၿမိဳ႕ ဖမ်ားကို ၿမိဳ႕လွည့္၀န္ခ် ေတာင္းပန္ကာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ရန္ပံုေငြ အတြက္ အလွဴပြဲ ကျပ၍ ကူညီ အားေပးခဲ့ရေလသည္။ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ အေရးေတာ္ပံု ၁၀ ရက္ကာလ အတြင္း မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ပဲခူး၊ လက္ပံတန္း၊ သာယာ၀တီ၊ ေညာင္တုန္း၊ သထံု၊ ပ်ဥ္းမနား၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊေတာင္၊ ျမင္းျခံ၊ ဟသၤာတ၊ သံုးခြ၊ မင္းဘူး၊ ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သပိတ္ အေရးေတာ္ပံု ကူးစက္သြားကာ အစိုးရေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္း၊ အေထာက္အပံ့ ခံေက်ာင္း၊ အေစာင့္ေရွာက္ ခံေက်ာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္း၊ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းမ်ားက တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း စသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၄ ေက်ာင္း သပိတ္ ေမွာက္လိုက္ၾကေလေတာ့သည္။


ထိုသို႔ သပိတ္ အေရးေတာ္ပံု အရွိန္ျမင့္လာ ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္တို႔က ရန္ကုန္ပုလိပ္အက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀ အရ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အမ်ား ျပည္သူတို႔၏ လမ္းမ်ား၌ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို အသုဘ အခမ္းအနားမွ တစ္ပါး ၇၂ နာရီ ႀကိဳတင္၍ ပုလိပ္မင္းႀကီးထံ အေၾကာင္း မၾကားဘဲ မျပဳလုပ္ရ”ဟူ၍ ပိတ္ပင္ တားဆီး လာေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္တို႔က နယ္မ်ားရွိ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား မ်ားကိုၿဖိဳခြဲခဲ့ၾကသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့သည္။ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားတို႔ ကလည္း သပိတ္ကို အရွိန္ မေလွ်ာ့ဘဲ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုလႊာကို ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အဓိပတိထံသို႔ တရား၀င္ ေပးပို႔လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာမွ်ထူးျခား မလာခဲ့ေခ်။


သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုက တကၠသိုလ္ ဥပေဒကို ၿဗိတိသွ် အစိုးရက မျပင္ဆင္ေပးလွ်င္လည္း ေနေစေတာ့။ မိမိတို႕၏ အင္အား အစစ္အမွန္ျဖင့္ပင္ တိုင္းရင္းသား ေကာလိပ္သိပံၸေက်ာင္းႀကီးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အိႏိ္ၵယ လူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မစၥတာ အဘစ္ထရပ္ဂ်ီကလည္း သပိတ္စခန္းသို႔ လာေရာက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္ အလဟႆ မျဖစ္ေစရန္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား စတင္ တည္ေထာင္ေရးကို တိုက္တြန္းသည္။ စိတ္အား ထက္သန္လွေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ကလည္း သပိတ္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ လာေရာက္၍ စာေပသင္ၾကားေပး ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ကတည္းကပင္ ဗဟန္းဥပသကာ ဇရပ္ႀကီး၌ စာသင္ခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ သပိတ္ေမွာက္ ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဗဟန္းရွိ အားလပ္သည့္ ဇရပ္တိုင္းတြင္ ပထမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ အတန္းစဥ္မ်ား ခြဲကာ စတင္၍ ေက်ာင္းဖြင့္ေလသည္။


နယ္အသီးသီးရွိ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔လည္း ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္၍ စာသင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကား ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ီစီဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား အားလံုးတို႔က ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္  ေရႊတိဂံုဘုရား ေျမာက္ဘက္ ေစာင္းတန္း၌ ျပည္လံုးကၽြတ္ အစည္းအေ၀းႀကီးကို ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား ယူနီဗာစီတီ သိပံၸ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို မျဖစ္မေန တည္ေထာင္ၾကရန္ တစ္ခဲနက္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။


ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဏာပိုင္တို႔က သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေက်ာင္းျပန္ တက္ရမည္။ ထိုေန႔အထိ ေက်ာင္းျပန္ မတက္သူမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလာေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆက္လက္သပိတ္ ေမွာက္ၾကဆဲျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ ေန႔ကို ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔သို႔ ေရႊ႕လိုက္သည္။


သို႕ေသာ္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုက သပိတ္ ဆက္ေမွာက္ၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ “ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၈၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေက်ာင္းတက္ေသာ ေက်ာင္းသားအေရ အတြက္မွာ ၁၄၀-၁၅၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ယင္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ကျပားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအနည္းငယ္ျဖစ္သည္။ ယုဒသန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္မူ ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ခန္႔မွ် ရွိသည့္အနက္ ၇၀-၈၀ ခန္႔မွ် ျပန္ တက္ၾကသည္။ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားသာ မ်ားေလ သည္”ဟူ၍ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ သူရိယ သတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။


သို႔ျဖင့္ သပိတ္မွာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၏ အခန္းက႑ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သပိတ္ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စည္းလံုး ညီညြတ္ လာခဲ့သည္။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ စည္းလံုး လာ႐ံုမွ်မက လိုလားခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ပါ တစ္စိတ္တည္း တစ္၀မ္းတည္း ျဖစ္လာ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုစဥ္က“သံလက္သီး” ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ကရက္ေဒါက္ကအိႏိ္ၵယ ႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႀကီးထံသို႔ ၁၄ ရက္ တစ္ပတ္ အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ရာ၌ “ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာက္သည့္ အေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မႏွိမ္နင္းႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္လက္ ေအာက္က လြတ္ေျမာက္သြားရန္ အေၾကာင္းရွိ သည္” ဟု ၁၉၂၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လကုန္ခန္႔တြင္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။


သပိတ္ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႔ အစိုးရက ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒကို ျပဳျပင္မေပးဘဲ တင္းခံခဲ့ရာ သပိတ္မွာ ကာလရွည္ ၾကာလာခဲ့သည္။ သပိတ္ ေမွာက္ အေရးေတာ္ပံု တစ္ႏွစ္ျပည့္ေသာ အခါ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ေကာင္စီက အရပ္ရပ္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ တိုက္တြန္းၿပီး ကမကထ ျပဳကာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၾကသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္မွာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပရိသတ္ ၃၅၀၀ ေက်ာ္ စုေ၀းၿပီး ပင္နီသားျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒါင္းအလံမ်ားကို လႊင့္ထူကာ ေဒါင္း အလံမ်ား အလယ္မွာ “သူရဲႀကီးေအာင္လံ“ကို လႊင့္ခဲ့သည္။ “သူရဲႀကီး ေအာင္လံ”သည္ ေရွးျမန္မာ ဘုရင့္နန္းေတာ္ ဥကင္ရာဇ ပလႅင္ေရွ႕၌ စိုက္ထူ ထားေလ့ရွိသည့္ အလ်ား ၇ ေတာင္၊ အနံ ၃ ေတာင္၊ အၿမီး ၃ ခြရွိေသာ မင္းခန္း၀င္ အလံႀကီး ျဖစ္သည္။


သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၊ ၀က္မစြပ္ ၀န္ ေထာက္မင္း၊ ေရႊတိုက္စိုးမင္းစသည့္ ပညာရွိမ်ား တိုင္ပင္ၿပီး ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီတန္း လွည့္လည္ရာတြင္ ကိုင္ေဆာင္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္ မ်ား၌ “ကၽြန္ပညာသည္ ေၾကပ်က္ေစေသာ္”၊ “အမ်ဳိးသား ပညာေရးကို အားေပးၾကပါ”၊ “အမ်ဳိး သားကို ခ်စ္ခင္ၾကပါ”၊ “ႏြားကြဲက်ားကိုက္ သည္”၊ A struggle for Liberty, Down with Slave Mentality, Own With Slave Education, Freedom - Our Birth Right  ဟု ေရးထားၾကသည္။


ထို႕ျပင္ သပိတ္ေမွာက္ ေကာင္စီမွ နယ္မ်ားသို႔ လႊတ္လိုက္သည့္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက အမ်ဳိးသား ပညာေရး အေၾကာင္းမ်ားကို ေဟာေျပာၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား မႈိေပါက္သလို ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားမွာ “အမိျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ရန္၊ အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္က်ဳိးကို စြန္႔ရန္၊ ေရွ႕တြင္ ႀကီးက်ယ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ တာ၀န္ႀကီး တစ္ရပ္ရွိေလရာ ယင္းတာ ၀န္ႀကီးကို အားလံုးက မျဖစ္မေန ထမ္းေဆာင္ ရြက္ရန္၊ အမ်ဳိးကို ခ်စ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေသႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ရရန္”တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။


သို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္ ေက်ာင္းႀကီးကို ၁၂၈၃ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္ (၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္) ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ဗဟန္းရပ္ ေရႊက်င္ေက်ာင္းတိုက္ ႀကီးအတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္း စည္ကား မလာဘဲ အားနည္း၍လာခဲ့သည္။ ဆရာမ်ားမွာ လခမွန္မွန္ မရၾကသျဖင့္ အလုပ္ထြက္ေလ့ ရွိၾကရာ ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ က်န္ရစ္ေသာ ဆရာမ်ားမွာ ဆရာဦးစံညြန္႔၊ ဆရာဦးလူေဖ၀င္း၊ ဆရာ ဦးဘခ်ိဳ၊ မစၥတာဘနာဂ်ီ၊ မစၥတာအာယားႏွင့္ ဆရာလြန္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္ေက်ာင္းႀကီး ပ်က္စီးရန္အေၾကာင္းဖန္ လာသည္မွာ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ အိႏိ္ၵယ အက္ဥပေဒ အရ ေပးအပ္ေသာ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံေရး၊ လက္မခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ံသာႏုမ်ား သေဘာကြဲျခင္းက အစျပဳေလသည္။ အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္ႀကီး တည္တံ့ေနျခင္းသည္ ၀ံသာႏု အဖြဲ႔ႀကီး၏ အားေပးမႈ၊ ျပည္သူတို႔၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ တည္တံ့ေနျခင္း ျဖစ္သည္။


ဒိုင္အာခီႏွင့္ ဟုမ္း႐ူး ျပႆနာကို အမွီျပဳ၍ ဂ်ီစီဘီေအ ၀ံသာႏု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး ကြဲျပဲလာေသာ အခါ အမ်ဳိးသား ပညာေရးမွာ မ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္မ်ားကို သီးျခား ခြဲေထာင္ရန္ စီစဥ္ ႐ံုမွ်မက အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ခြဲေထာင္ရန္ ဦးဥတၱမ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က စီစဥ္ခဲ့သည္။


ခြဲေထာင္မည့္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားကို သံဃာ့ သမဂၢီႏွင့္ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္၌ထားရန္ စီစဥ္ၾကျပန္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ အမွဴးျပဳ၍ သရက္ၿမိဳ႕ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းႀကီး၏ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမ လဗုဒၶတို႔ ကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသား ပညာေရး စီမံကိန္း တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႕ႀကီး၏ တိုင္းရင္းသား ပညာေရး စီမံကိန္းသည္ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ဘဲ ပညာေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အမ္ေအဦး ေမာင္ႀကီးက အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာင္စီအား အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သတိေပး စာပို႔ လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အေျခ ဆိုက္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနၿပီး အစိုးရ အေထာက္အပံ့ကို ယူ၊ မယူ သေဘာ ကြဲလြဲၾကျပန္သည္။ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ကို မယူေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေရရွည္တြင္ ဆက္လက္ မရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသပိတ္ႀကီးသည္ အိပ္ေမာက် ေနေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားမ်ားအား သူ႔ကၽြန္ဘ၀ တြင္ ေနရသည္ထက္ “ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ ေကာင္း၏”ဟူေသာ အမ်ဳိးသားစိတ္၊ အမ်ဳိးသား မာန္မ်ား ျပန္လည္ႏိုးၾကားတက္ႂကြေစရန္ လႈံ႕ ေဆာ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။


ထို႕ေၾကာင့္ သပိတ္ႀကီး စတင္ေပၚေပါက္ ခဲ့သည့္ေန႔ကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳရန္ အၾကံျပဳလာၾကသည္။  ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကြန္ဖရင့္က တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္ (ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒသန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ထြက္လာေသာေန႔)ကို အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ေကာလိပ္တို႔ကို ပိတ္ေပးရန္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္။


တစ္ဖန္ ထိုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီစီဘီေအ ကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ ကန္ႀကီးေဒါင့္ ၿမိဳ႕မွ ဦးဘေသာ္က ျမန္မာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ခ်စ္ၾကည္ေလးျမတ္ေသာ စိတ္ထားရွိၾကသည္ကို ခိုင္လံုေအာင္ ေနရွင္နယ္ေဒး ေခၚ အမ်ဳိးသားတို႔ အတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ရက္ သတ္မွတ္ ထားသင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းရာ ဦးဘစိန္က ေထာက္ခံသည္။ ထိုအခါ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္က ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ပညာေရးစနစ္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ သေဘာျဖင့္ ယူနီဗာစီတီ သိပံၸေက်ာင္း ႀကီးကို ညီညြတ္စြာ သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ေသာ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို ေနရွင္နယ္ေဒးေခၚ အမ်ဳိးသား ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီး အျဖစ္ သတ္ မွတ္ရန္ အဆိုတင္ သြင္းျပန္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ဦးဥတၱမ ေထာင္မွ လြတ္ေသာေန႔၊ အျပစ္ ေပးခံရေသာေန႔၊ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူေသာေန႔ စသျဖင့္ ေန႔မ်ားကို အမ်ဳိးသားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကျပန္သည္။


ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာ႐ံုႀကီး၌ က်င္းပေသာ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး ကြန္ဖရင့္တြင္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းမွ ကိုဟန္ဆိုသူက အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ အေထာက္ပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားထြက္၍ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ေန႔ျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို ေနရွင္နယ္ေဒးေခၚ အမ်ဳိးသားေန႔ထူး ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္ေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းရာ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ နတ္တလင္းၿမိဳ႔မ်ားမွ အသင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံသျဖင့္ ထိုအဆိုမ်ားကို အမ်ား သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။


လတ္တေလာမွာ မူႀကိဳမွသည္ ဘြဲ႔လြန္အထိ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြ မႈိလိုေပါမ်ားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လူပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစုတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြကို စိတ္တိုင္းက် ေရြးတက္ႏိုင္ၾကသူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒး။ မူႀကိဳႏွင့္ မူလတန္းကိုပင္ မသီႏိုင္သူ ေတြလည္း မနည္း။ မူလတန္း မၿပီးလိုက္ရဘဲ ေက်ာင္းထြက္သြားၾကသည့္ ကေလးေတြလည္း ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ တတ္အပ္ေသာ ပညာသင္ ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ တတ္အပ္ေသာ ေက်ာင္းကျဖင့္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တက္စရာ ေက်ာင္းႏွင့္ တတ္စရာ ပညာရပ္မ်ားကို ျမန္မာ့တိုင္းရင္း သားမ်ား ရႏိုင္ေစရန္ ကိုလိုနီေခတ္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားထုႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး မည္မွ်ပင္ပန္းဆင္းရဲခံခဲ့ၾကရ သည္ကိုျဖင့္ “အမ်ဳိးသားေန႔“သမိုင္းက သက္ေသခံခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။   


မသီတာ၊စမ္းေခ်ာင္း၊
ရည္ညႊန္း။ ။အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း (အမ်ဳိးသားေန႔ ေရႊရတုသဘင္ အထူးထုတ္စာအုပ္)မွ

No comments:

Post a Comment