Sunday, 13 November 2011

အညိဳမွသည္ ၾကက္ေသြးနီသုိ႔ (၆)

 
ၾကက္ေသြးနီ၏ ပြဲဦးထြက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ရက္ကလစ္ဖ္၏ ေတာင္းဆိုမႈ

ၾကက္ေသြးနီက Fellow အသီးသီး အတြက္ သုေတသန လက္ေထာက္မ်ား ပံ့ပိုး ေပးထားေသာ္လည္း Fellow အသီးသီး ထံမွ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုစီအား ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားေလသည္။
ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွာ ဌာနတြင္း ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ အမ်ားအတြက္ ေဟာေျပာပြဲဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိကာ Fellow မ်ား ကိုယ္တိုင္မွ မည္သည့္ ေဟာေျပာပြဲကို ေဆာင္ရြက္ ေပးပါမည့္ အေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ ကိုယ့္ကိုမူ ရက္ကလစ္ဖ္ Fellowship အစီအစဥ္က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ အေရြးခ်ယ္ ခံထားရေသာ Fellow မဟုတ္မူဘဲ ဌာနမွ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံေသာ Fellow သာ ျဖစ္သျဖင့္လည္း ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဌာနမွ အမ်ား အတြက္ ေဟာ ေျပာမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါ ကိုယ့္မွာ မျငင္းသာပါ။

သို႕ေသာ္ ကိုယ့္ကို ေတာင္းဆိုမႈမွာ တရား၀င္ စာျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ေဟာေျပာေစလိုသည့္ အမ်ားအတြက္ ေဟာေျပာပြဲမွာလည္း အမည္နာမ တပ္ထားေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ဆန္သည့္ ေဟာေျပာမႈ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုေဟာေျပာမႈကို Rama Mehta Lecture ဟု အမည္တပ္ထားသည္မွာ အိႏိၵယမွ စာေရးဆရာႏွင့္ လူမႈ စြမ္းေဆာင္ေရး တက္ႂကြသူ အမ်ဳိးသမီး ရာမာမထာအား ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရက္ကလစ္ဖ္ Fellowship အစီအစဥ္မွ စာသင္ႏွစ္တိုင္း အတြက္ ထိုေဟာေျပာမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ Fellow အားလံုးအနက္မွ တစ္ဦးကိုသာလွ်င္ တာ၀န္ေပး ေရြးခ်ယ္ျမဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ စာသင္ႏွစ္အတြက္ အာဖရိက ႏြယ္ဖြား အမ်ဳိးသမီး ဥပေဒ ပညာရွင္ တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္မူ ကိုယ့္ကို ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အညိဳ႕မွာတုန္းက တစ္ႏွစ္လံုး အတြက္ စာေပပြဲေတာ္ တစ္ခုကို စီစဥ္ေပးရ သည့္တာ၀န္သာ ရွိခဲ့ရာ လႈိက္လွဲစြာ စီစဥ္ ခဲ့သကဲ့သို႕ ၾကက္ေသြးနီမွာလည္း တစ္ႏွစ္ လံုးမွ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈ တစ္ခု အတြက္သာ တာ၀န္ ရွိျပန္ျခင္း အတြက္ ကိုယ့္မွာ အံ့ၾသ ၀မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
သို႔ေသာ္ ၾကက္ေသြးနီ၏ တာ၀န္ ေပးမႈမွာေတာ့ အေတာ္ေလး တာ၀န္ ႀကီးသည္ဟု ဆိုရမည္ပင္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေလာကတြင္ အမည္နာမ တပ္ထားေသာ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပး ခံရျခင္းမွာ ဂုဏ္ျပဳခံရ ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သကဲ့သို႔ ႀကီးေလးေသာ အမႈကို ေကာင္းမြန္ ထူးျခားေသာ အစြမ္းျဖင့္ အားထုတ္ ရျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိေနသျဖင့္ ထိုတာ၀န္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေက်ပြန္ႏိုင္ေရးသည္ အမွန္ပင္ အေရးႀကီးလာပါေတာ့သည္။ ၾကက္ေသြးနီမွာ ေနရမည့္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္မွ ထိုေဟာေျပာမႈ တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါမည့္ အေၾကာင္း၊ ထိုေဟာေျပာမႈ အတြက္ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခကို သီးျခား ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္ပါမည့္ အေၾကာင္းစာကို အညိဳမွသည္ ရန္ကုန္ဆီသို႔ မခ်ီတက္မီကပင္ ေပးထားသည့္ အတြက္လည္း ၾကက္ေသြးနီ ရင္ခြင္တြင္ ေျခခ်မိသည္ႏွင့္ ထိုေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္အား ညႇိႏႈိင္းရန္အေရးသည္ မေႏွးမဆိုင္း ေရာက္လာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါလ်က္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႔ ေတြ႔ရသည့္ အခါ စိတ္လႈပ္ရွား ခဲ့မိေလသည္။

ဌာနမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးသည့္ ရက္မ်ားအနက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔အား ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရာသီဥတု အလြန္အမင္း မေအးမီႏွင့္ မိဘမ်ား ရန္ကုန္သို႔ မျပန္မီ အခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္သို႕ သြားခဲ့ကာ ေဟာေျပာမႈ အေသးစားေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အလတ္စား အခ်ဳိ႕တို႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕ တာ၀န္ႀကီးသည့္ အမည္နာမ တပ္ထားေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ဳိးကိုမူ ယခုမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိဘႏွစ္ပါး အေနႏွင့္ ထိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္လည္း အားရွိ ေစကာ သူတို႔ အတြက္လည္း ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အေပၚ ယခင္ကထက္ ပိုမို စာနာနားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ ထိုေန႔အား ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနမွလည္း ထိုေန႔ကို အတည္ ျပဳေပးသျဖင့္ ေန႔ရက္ ေရြးခ်ယ္မႈ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ကာ က်န္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ေဟာေျပာမႈအား ျပင္ဆင္ျခင္းကိုမူ သူငယ္ခ်င္းဟု ဆိုႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဂ်ိန္း၏ အကူအညီ အခ်ဳိ႕ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ခဲ့ရပါသည္။

ဌာနအား ကိုယ့္ကို Fellow အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ကမ္းလွမ္းရန္ အၾကံ ျပဳခဲ့သူမွာ ဂ်ိန္းျဖစ္သျဖင့္ ဌာန၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဟု ဆိုရမည့္ ဘာဘရာကလည္း ဂ်ိန္းကိုပင္ ကိုယ့္အား ကူညီေပးရန္ႏွင့္ ကိုယ့္ေဟာေျပာမႈ မတိုင္မီ ပရိသတ္အား ကိုယ့္အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးရန္ တာ၀န္ ေပးခဲ့ျပန္သည့္ အတြက္ အစစ အရာရာ ေခ်ာေမြ႔ ေနခဲ့ပါသည္။

မန္ဆာခ်ဴးဆက္မွာ မိသားစု ဆံုေတြ႔ျခင္းႏွင့္ မိသားစု ခရီးစဥ္မ်ား

ထိုသို႔ ရာမာမထာ လက္ခ်ာ အတြက္ အစီအစဥ္ အၾကမ္းကို သတ္မွတ္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္မွာ ေဟာေျပာမႈကို အာ႐ံု မစိုက္ႏိုင္ေသးဘဲ မိသားစု ကိစၥ အတြက္ အခ်ိန္ ေပးရျပန္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေမာင္ျဖစ္သူမွာ သူ႔မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္အတြက္ စာအုပ္ျပပြဲကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဟူစတန္ သို႔မဟုတ္ လက္စ္ေဗးဂပ္စ္တြင္ က်င္းပ ေနက်ျဖစ္သည့္ အတြက္ အေမရိကသို႔ ႏွစ္တိုင္း လာေလ့ရွိရာ မႏွစ္ကလည္း သူ႔ပြဲအၿပီးတြင္ ကိုယ္ေနခဲ့ရာ ပေရာ ဗီးဒင့္စ္သို႕ အလည္ လာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ မွာလည္း ကုိယ္တို႔ သားအမိ သားအဖ သံုးဦးသား ရွိရာ ေဘာ္စတြန္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သျဖင့္ အေ၀းေရာက္ မိသားစု ေတြ႔ဆံုပြဲေလး သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လမ္းသလားသည့္ အမႈကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ျပဳျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ အတူ ထြက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ခရီးမ်ားမွာ အမ်ားအျပား မရွိေသာ္လည္း အညိဳရွိရာ ပေရာဗီးဒင့္စ္ ခရီး၊ ႏိုင္ယာဂါရာ ေရတံခြန္ ခရီး၊ ၀ါရွင္တန္ ခရီး၊ နယူးေယာက္ ခရီးမ်ား သြားျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ အေမရိက အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တစ္ခြင္ နယူး အဂၤလန္ ေဒသကိုမူ အေတာ္အတန္ ျခံဳင မိခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေဘာ္စတြန္ ၀န္းက်င္သို႔ကား အားလပ္ခ်ိန ္အနည္းငယ္ ရသည္ႏွင့္ ကားတစ္တန္၊ ေျမ ေပၚ ေျမေအာက္ရထား တစ္တန္ျဖင့္ လည္ပတ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဥေရာပၿမိဳ႕ေလးႏွင့္ တူသည့္ ပေရာဗီးဒင့္စ္ကို အလည္ သြားရသည့္ အခါ တည္းခိုျဖစ္သည့္ အိမ္ရွင္ ပါေမာကၡပက္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ လႈိက္လွဲမႈႏွင ့္တကြ အညိဳ႕ပရ၀ဏ္၏ ခ်စ္စဖြယ္ ေကာင္းမႈတို႔ကို ေဖေဖႏွင့္ ေမေမက သေဘာ က်ခဲ့ၾကသကဲ့သို႕ ႏိုင္ယာဂါရာ ေရတံခြန္ ၏ အံ့ဘနန္း ႀကီးမား ခ့ံထည္မႈကိုလည္း ေအးခဲလွသည့္ ရာသီဥတုၾကားမွာပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၀ါရွင္တန္ခရီးတြင္ လမ္းက်ယ္ႀကီးမ်ား၊ အေဆာက္အဦ အႀကီးႀကီးမ်ား၊ အခမဲ့ ျပတိုက္ႏွင့္ အမွတ္တရ ပန္းျခံႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္လက္ ခ်မ္းသာ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လမ္းတိုင္း ေနရာတိုင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြး ဆူညံကာ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းေသာ နယူးေယာက္ကိုမူ ေဖေဖ၊ ေမေမ ႏွစ္ဦးလံုးပင္ သေဘာ မက်ခဲ့ေခ်။ “နယူးေယာက္က ရန္ကုန္လိုပဲ ႐ႈပ္ပြ ဆူညံေနတာပဲ။ လည္စရာေတြ မ်ားတယ္ ဆိုေပမယ့္ တုိ႔စိတ္၀င္စားတာ ဘာမွ မရွိဘူး။ လူငယ္ေတြ အတြက္ေတာ့ ေကာင္းမွာေပါ့။ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အဦနဲ႕ ေလဘာတီ ႐ုပ္တုကၽြန္းဘက္ သြားမယ့္ ဆိပ္ကမ္းေလာက္ပဲ သေဘာက်တယ္” ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဘာ္စတြန္ အနီးတစ္၀ိုက္ လည္ပတ္သည့္ အခါတြင္လည္း ကိုယ့္အလုပ္ ရွိရာ ၾကက္ေသြးနီ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ပရ၀ဏ္ႏွင့္ အိမ္ႏွင့္နီးေသာ ေဘာ္စတြန္ တကၠသိုလ္ ပရ၀ဏ္တို႔၏ ခ်ားလ္စ္ျမစ္ႏွင့္ နီးေသာ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌မူ သာယာသည့္တိုင္ ၿမိဳ႕တြင္း ဆိုင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူ႐ႈပ္ ကား႐ႈပ္ ႐ႈပ္ေထြးသျဖင့္ သေဘာ မက်ၾကျပန္။ အမ္အိုင္တီေခၚ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ဘက္သို႔မူ မၾကာခဏ မေရာက္ျဖစ္ၾကဘဲ ခ်ားလ္စ္ျမစ္ကမ္း ေဘးမွ လည္စရာ ေနရာမ်ားသို႔မူ သေဘာတက် ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕ျပင္ ျမစ္တြင္းတြင္ သေဘၤာကဲ့သို႔ ေမာင္းႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ကားကဲ့သို႔ ေမာင္းႏိုင္ေသာ “Duck” ေခၚ အေပ်ာ္စီးယာဥ္ ျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕လံုး ပတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾကက္ေသြးနီ တစ္၀ိုက္သည္ ေဘာ္စတြန္ အပိုင္ မဟုတ္ဘဲ ကိန္းဘရစ္ခ်္ အပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘာ္စတြန္ကို အလည္လာလွ်င္ ဟားဗတ္ကို မလည္ဘဲ ျပန္သြားသည္ ဟူ၍ မရွိၾကသည့္ အတြက္ လူအလြန္ စည္ကားရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးေရးကိုပင္ လာလုပ္ၾကသျဖင့္ ၾကက္ေသြးနီ ဂိတ္ေပါက္ႏွင့္ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ လမ္းမႀကီးေထာင့္ရွိ ဆိုင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားမွာ ၾကက္ေသြးနီ၏ ပိတ္ကား ဖန္သားျပင္ေပၚေရာက္ ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။

ရာမာမထာ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈ

သို႔ျဖင့္ ေမာင္ေလး ျပန္သြားၿပီး ေနာက္ဆယ္ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ ရာမာမထာ လက္ခ်ာ ေပးရမည့္ေန႔သို႕ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ လက္ခ်ာကို ရက္ကလစ္ဖ္၀င္း အတြင္းရွိ ေရွးအခါက အားကစား႐ံု အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦႀကီး၏ ခန္းမက်ယ္ ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သည္ခန္းမႀကီးမွာ ဥေရာပေခတ္ လက္ရာ ျဖစ္သည့္ျပင္ သစ္သားကို အဓိကထား သံုးစြဲထားရာ ခ့ံညားၿပီး ဟိတ္ဟန္ႀကီးသည့္ အသြင္ကို ေဆာင္ေနပါသည္။ ၁၈ ရာစု လက္ရာ အေဆာက္အဦႀကီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားသျဖင့္ ပရိသတ္ ငါးရာမွ်ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မည့္ ခန္းမက်ယ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔က ရာသီဥတု ေအးစျပဳသည့္ ေဆာင္းဦးရာသီ ကုန္ခါနီးျဖစ္သျဖင့္ မြန္းလြဲ သံုးနာရီေလာက္ မွာပင္ ေနက ညႇိဳးသြားေပၿပီ။ 

ထိုေန႔က ေဟာေျပာမႈတြင္ ၀တ္ဆင္မည့္ ထဘီ၊ အက်ႌမ်ားကို မနက္ပိုင္း ႐ံုးခန္းသို႔ လာစဥ္ကတည္းက ယူေဆာင္ လာခဲ့ကာ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမကိုလည္း ေန႔လယ္စာ စားၿပီးသည္ႏွင့္ ကိုယ့္႐ံုးခန္းသို႔ လိုက္လာရန္ မွာၾကား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမမွာ ေအာ္လ္စတြန္ရွိ အိမ္မွ အမွတ္ ၆၆ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ လာလွ်င္ ဟားဗတ္ဂိတ္ေပါက္ အထိ ေရာက္ၿပီး ကားလမ္းကူးကာ သခ်ဳႋင္းေဟာင္း ေဘးမွ ေလွ်ာက္လာလွ်င္ ကိုယ္တို႔ ရက္ကလစ္ဖ္၀င္းသို႔ ေရာက္မည္ကို သိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲ မရွိ အေရာက္ လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္၏ ယခု ကဲ့သို႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးကာ သြားလာရဲ၊ သြားလာတတ္မႈမ်ား အတြက္ ကိုယ့္မွာ ယခုတိုင္ ေက်းဇူးတင္ မဆံုး ျဖစ္ရပါသည္။

ကိုယ္ကမူ ထိုေန႔ မနက္မွာ မည္သည့္အခါကမွ် မျပဳခဲ့ဖူးသည့္ ေဟာေျပာခ်က္ အစမ္းဖတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ေနျဖစ္ခဲ့သည္။ နာမည္တပ္ လက္ခ်ာမ်ဳိးကို ေဟာေျပာရမည္ ျဖစ္သည့္ျပင္ ၾကက္ေသြးနီ (သို႔မဟုတ္) ဟားဗတ္ ဟူသည့္ အဟန္႔ကလည္း ကိုယ့္ကို ယခင္ အခါမ်ားကဲ့သို႕ ပြဲခ်ိန္က်မွ ထထြက္ကာ အဆင္ေျပေအာင္ ၾကည့္ေျပာျခင္းမ်ဳိး မျပဳမိေစရန္ တားျမစ္ေနသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ေနမိျခင္း လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ခ်ာမွာ ၄၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္ရမည္ ျဖစ္ကာ အေမးအေျဖ က႑အတြက္ မိနစ္ ၃၀ သာ ယူပါဟု ဆိုထားျပန္ေသးသည္။ ကိုယ္က အမ်ားအားျဖင့္ ေဟာေျပာခ်ိန္ အားေလွ်ာ့ကာ အေမးအေျဖ ေဆြးေႏြးခန္းကို အခ်ိန္ တိုးယူတတ္သျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ဳိးကို ျပဳေလ့ မရွိခဲ့ပါ။ ပရိသတ္ခ်င္း မတူႏုိင္သကဲ့သို႕ အေမးမ်ားလည္း ႀကိဳတင္ မမွန္းဆႏိုင္သျဖင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ရြတ္ဖတ္စရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ ထားျခင္းထက္ ကိုယ့္အေနျဖင့္ ပရိသတ္အား အဓိက သေဘာေပါက္ေစ လိုသည့္ သေဘာ တရားမ်ားအား အေက်အလည္ ရွင္းျပႏိုင္ေရး အတြက္ စိတ္အား ဟင္းလင္းဖြင့္ ထားျခင္းကို သာ ျပဳေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။

သို႕ေသာ္ သည္ပြဲမွာေတာ့ ရက္ကလစ္ဖ္၏ တစ္ႏွစ္လံုး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ပို႔ခ် မႈျဖစ္သကဲ့သို႔ ၾကက္ေသြးနီ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွ ဌာနခြဲ အသီးသီး၊ တကၠသိုလ္ခြဲ အသီးသီးႏွင့္ အျခား အျခားေသာ ႏိုင္ငံ ေက်ာ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ထံသို႔ပါ ဖိတ္ၾကား လွ်ပ္ေခ်ာစာ ေပးပို႔ထားေသာ ပြဲလည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ျဖစ္ရပါသည္။ တစ္ဖန္ ကိုယ့္အေန ျဖင့္ ေျပာစရာမ်ားအား ဖတ္ၾကား ေျပာ ဆိုေနစဥ္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ပါ၀ါပိြဳင့္ တင္ျပမႈကိုလည္း ပိတ္ကားေပၚတြင္ ျပသ ထားရန္ စီစဥ္ထားရာ ကိုယ္ေျပာမည့္ စာပိုဒ္ႏွင့္ တြဲဖက္မည့္ ပံုကားခ်ပ္တို႔ အခ်ိန္ကိုက္ ျဖစ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ကိုယ္ က ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါသည္။

ထိုေန႔က ေန႔လယ္စာအား ဌာနမွ ေကၽြးသျဖင့္ အျခား Fellow မ်ားႏွင့္ အတူ စားၾကစဥ္ အမ်ားစုက ညေနအတြက္ သူတို႔ပင္ ရင္ခုန္ေနေၾကာင္း၊ ထိုလက္ခ်ာမွာ အမ်ားသူငါတို႔ အတြက္ အခမဲ့ က်င္းပ ေပးေသာေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ သိေသာ အျခား တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပင္ လာေရာက္ နားေထာင္ၾကမည္ဟု ၾကားထားသျဖင့္ လူမ်ားမည့္ ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုစာသင္ႏွစ္အတြက္ ရက္ကလစ္ဖ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လက္ခ်ာျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အျခား စာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပးခဲ့သည့္ ရာမာမထာ လက္ခ်ာမ်ား၏ အစဥ္အလာမ်ား အတိုင္း ၾကက္ေသြးနီ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေျပာစရာ ျဖစ္ေနဦးမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ စား စိတ္လႈပ္ရွား ေနေၾကာင္းတို႔ကို လာေျပာၾကျပန္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုကဲ့သို႔ လက္ခ်ာခ်ိန္ နီးကပ္လာသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ စိတ္လႈပ္ရွား ေနျခင္းျဖင့္ မည္သို႔မွ် မထူးႏိုင္မည္ကို သိသည့္ ကိုယ္ကမူ မိမိ အတိုင္းအထြာ အရ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ ၿပီးျဖစ္ရကား ရလဒ္ႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္ ပဲ့တင္သံမ်ားကို မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ ကိုယ့္စြမ္းေဆာင္ခ်က္ မတိမ္းေစာင္းေရးကိုသာ  အာ႐ံုစိုက္ ထားလိုက္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အမွန္အတိုင္း ဆိုရလွ်င္ သည္အားကစား႐ံု ခန္းမက်ယ္ႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ားအား ဖြင့္ေပးသည့္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈ အခ်ဳိ႕အား တက္ေရာက္ ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေဟာေျပာမႈမ်ားတြင္ ႐ံုျပည့္သည့္တိုင္ အခ်ဳိ႕ေဟာေျပာမႈမ်ားကား က်ီးႏွင့္ ဖုတ္ဖုတ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ျပန္ေျပာင္း သတိရေနမိ ခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာမႈ စတင္ခ်ိန္မွာ ညေန ေလးနာရီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ခန္းမထဲသို႔ သံုးနာရီ ေလးဆယ့္ငါးထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေရာက္ လာပါရန္ ေျပာထားသျဖင့္ ကိုယ့္႐ံုးခန္း ရွိရာ အေဆာက္အဦႏွင့္ အေဆာက္အဦ တစ္ခုသာ ျခားသည့္ အားကစား ႐ံုႀကီးရွိရာသို႔ သံုးနာရီ သံုးဆယ့္ငါးတြင္ ေဖေဖ၊ ေမေမႏွင့္ အတူ ထြက္လာ ျဖစ္ပါသည္။ အံ့ၾသစရာမွာ ကိုယ့္ထက္အလ်င္ လူသံုးဆယ္ေက်ာ္က ေရာက္ႏွင့္ကာ ေနရာ ယူထား ၾကၿပီး ျဖစ္ျခင္းပင္။ ဂ်ိန္းကလည္း ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ေရာက္လာကာ ကိုယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားဟန္ မေတြ႔ရသျဖင့္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္မည့္ သူမ်ားမည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ ၀မ္းသာေၾကာင္း ဆိုလာပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ အတြင္းမွာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား တဖြဲဖြဲ ေရာက္လာရာ မူလက ခင္းထား သည့္ထိုင္ခံုမ်ားပင္ မေလာက္ငွေတာ့ဘဲ ခန္းလံုးျပည့္ အထိ ထိုင္ခံုအသစ္မ်ား ယူငင္ ေနရာ ခ်ေပးၾကရပါေတာ့သည္။ ညေနပိုင္း ေန႔အလင္းေရာင္လည္း မပီေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္လာသူ အမ်ားစုက အနက္ေရာင္ကို ၀တ္ဆင္ ထားၾကသျဖင့္ ကိုယ့္မွာ မည္းမည္း လႈပ္ေနသည့္ လူမ်ားကို လွမ္းၾကည့္မိကာ သည္ပရိသတ္အား ေဟာေျပာခ်က္ထဲမွာ ၿငိေနေအာင္ မနည္း ႀကိဳးစားရမည္ဟု သတိျပဳ မိရျပန္ပါသည္။

ၾကက္ေသြးနီကား ကမာၻေက်ာ္ အ၀န္းအ၀ိုင္းေပမို႔ထင့္၊ ေလးနာရီ မထိုးမီထိ ခံုေနရာ ခ်သံ၊ လူေနရာ ယူသံ၊ ႏႈတ္ဆက္ၾကသံ မ်ားျဖင့္ ဆူအံုေႏြးေႏြး ရွိေနခဲ့ေသာ ၾကက္ေသြးနီ ပရိသတ္မွာ ေလးနာရီ ထိုးၿပီးသည့္အခါ တစ္စစ ၿငိမ္က် လာၾကေပၿပီ။ အခမ္းအနား မစမီ  ၾကက္ေသြးနီ၏ အခမ္းအနားပိုင္း ဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံု ဆရာမမွ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ႐ိုက္ကူးေနမႈကို အသာတၾကည္ လက္ခံေနရေသာ ကိုယ့္မွာ အသံေတြ ေဖ်ာ့ေတာ့ သြားသည္ႏွင့္ ကိုယ့္အလွည့္ ေရာက္ေတာ့မည္ဟု သိလိုက္ရျပန္ပါသည္။ ရက္ကလစ္ဖ္ ၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျဖစ္သူ ဘာဘရာက ရာမာမထာလက္ခ်ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပၿပီးလွ်င္ ဂ်ိန္းက ကိုယ့္ကို သူ မည္ကဲ့သို႕ ရွာေတြ႕ခဲ့ပံု၊ ကိုယ့္ လက္ရာမ်ားကို သူ မည္မွ်သေဘာက်ပံု၊ သူ႔စာသင္တန္းႏွင့္ သူ႕ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ကိုယ္က မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေပးခဲ့ပံု စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လွပ ေ၀ဆာစြာ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

သည့္ေနာက္ေတာ့ ကိုယ့္အလွည့္သာပင္။ ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ၾကာ ေဟာေျပာ ပို႕ခ်မႈ တစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ရွိ ပိတ္ကားေပၚမွ ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ့္အား မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈ နားေထာင္ေနၾကေသာ ပရိသတ္၏ ပကတိ တိတ္ဆိတ္စြာ အားေပး သက္၀င္မႈကို ၾသခ်မိခဲ့ရပါသည္။ လူငါးရာမွ် ရွိေနေသာ အားကစား႐ံု ခန္းမက်ယ ျမင့္ျမင့္ႀကီးထဲမွာ ကိုယ့္အသံက လြဲၿပီး အျခား မည္သည့္ အသံမွ် မၾကားႏိုင္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ေနမႈက ေတြးၾကည့္လွ်င္ ေခ်ာက္ခ်ားစရာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မည္းမည္း လႈပ္ေနသည့္ ပရိသတ္မ်ား အားလံုး၏ ဦးေခါင္း မ်ား ေထာင္မတ္ကာ မ်က္လံုးမ်ားမွာ သူတို႔၏ နားႏွင့္ ႏွလံုးသားမ်ား မည္မွ် အလုပ္ လုပ္ေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ရွိၾကရာ ထိုတိတ္ဆိတ္မႈသည္ အႂကြင္းမဲ့ အာ႐ံုစိုက္မႈ အျဖစ္သာ ဘာသာ ျပန္ႏိုင္လာသည္။

ကိုယ္က ေဟာေျပာမႈ အဆံုး သတ္ခါနီးတြင္ တစ္မ်က္ႏွာစာမွ်သာ ရွိသည့္ ၀တၳဳတိုေဟာင္း တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ျပျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို၀တၳဳတိုမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ က အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ သည္ေနရာမ်ဳိးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းပါ။ သို႔ျဖင့္ အေမးအေျဖ က႑တြင္ ထို၀တၳဳ အေၾကာင္းအပါ အ၀င္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာတို႔ကို ေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္တိက် စြာပင္ ထိုပြဲကို အဆံုး သတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ခန္းမထဲမွ မထြက္မီႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားအား လက္ဖက္ရည္ပြဲ ဆန္ဆန္ ဧည့္ခံသည့္ ပြဲေလးတြင္ ပရိသတ္ အမ်ားအျပားက ကိုယ္ႏွင့္ ေဖေဖ၊ ေမေမ့ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ နာမည္ တပ္ထားသည့္ လက္ခ်ာ စီးရီးမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း လူသံုးဆယ္ခန္႔ကို ဖိတ္ၾကားထားသည့္  ညစာ စားပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပရာ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမမွာ တစ္ခါဖူးမွ် မေတြ႕ၾကံဳဖူးသည့္ အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ခုန္ကာ ပီတိ ျဖာေနခဲ့ၾကေလသည္။

ကမာၻေက်ာ္ ၾကက္ေသြးနီ၏ ရင္ခြင္တြင္ မိဘႏွစ္ပါးပင္လွ်င္ ေႏြးေထြး ရင္ခုန္စြာ ပါ၀င္ စီးေမ်ာလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ ကိုယ့္အတြက္လည္း ႀကီးစြာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံရေပမည္။ အလည္အပတ္ မဟုတ္ေသာ ကိုယ့္ျပည္ပ ခရီးမ်ားတြင္ တစ္ေခါက္မွ် မလိုက္ပါျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ ေခါက္တြင္ အနားမွာ ရွိေနေပးေသာ မိဘ ႏွစ္ပါးအား ပြဲလယ္ တင့္ေစခဲ့ရသည့္ အတြက္ ထိုေန႔က ထိုရာမာမထာ လက္ခ်ာအား ကိုယ့္တစ္သက္ ေမ့ႏိုင္မည္ကား မဟုတ္ပါေခ်။

ပညာကံုထံ ဘ၀တြင္ ေပ်ာ္ပိုက္စျပဳျခင္း


သို႔ျဖင့္ ကိုယ္သည္ ၾကက္ေသြးနီ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းတြင္ က်င္းပေသာ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရက္ကလစ္ဖ္ Fellow အသီးသီး၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားအား လိုက္လံ နားေထာင္ျခင္းကို ေပ်ာ္ေမြ႕လာပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွာ ၾကက္ေသြးနီ၏ ရင္ခြင္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါး ရွိေနခဲ့ျခင္းကလည္း ၾကက္ေသြးနီ၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ကာ ၾကက္ေသြးနီ ရင္ေသြးမ်ား အတြက္ အားသာခ်က္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈမ်ားမွာ ဘာသာရပ္ ဆန္လြန္းကာ ျပင္ပမွ ပရိသတ္မ်ား အတြက္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း တက္ေရာက္ နားေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။

သို႔ေသာ္ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္မို႔ ကိုယ္ခ်ဥ္သည္ဆိုဆို ရက္ကလစ္ဖ္မွ Fellow မ်ား၏ ေဟာ ေျပာပို႔ခ်ခ်က္တိုင္းမွာ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ ပညာရပ္မ်ားကို နားမလည္ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည့္အတြက္ ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ နားေထာင္ ျဖစ္ရာမွ ေဟာေျပာ သူတို႔၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ဘာသာရပ္၏ သေဘာ သဘာ၀ကို က်က္စား လာမိသည့္ အခါက မ်ားခဲ့ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္ေနရာတြင္ ကိုယ္ႏွင့္ အတန္းေဖာ္မ်ား သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ Fellow မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သုေတသနမ်ား အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းမွ် မွ်ေ၀ လိုလာပါသည္။ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ေသာ စာသင္ႏွစ္ အတြက္ ရက္ကလစ္ဖ္ Fellow မ်ား၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားမွာ ကိုယ့္ရာမာမထာ လက္ခ်ာ အၿပီးတြင္ ၁၀ ခု ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ား အတြက္ ေဟာေျပာမႈျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ဌာနတြင္း ေဟာေျပာမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးအစီ အစဥ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အျခား ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ လြတ္သြား ခဲ့ရသည့္ ေဟာေျပာပြဲမွာ ၃ ပြဲျဖစ္ ေသာ္လည္း ေဟာေျပာသူတို႔ႏွင့္ သူတို႔၏ သုေတသနမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း သျဖင့္ ထို Fellow မ်ား အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္စီ ေ၀မွ် တင္ျပ သြားလိုပါသည္။

ရက္ကလစ္ဖ္၏ အမ်ားအတြက္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ေစ်းဦး ေဖာက္သူမွာ ဖြင့္ပြဲေန႔က ကိုယ္ႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနသို႔ သြား ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂ်ိမ္းစ္မားလက္ James Mallet ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူက အဂၤလန္ရွိ University College of London တြင္ Biological Diversity ဘာသာရပ္အား သင္ ၾကားေနေသာ ပါေမာကၡပင္။ သူ႔ေဟာေျပာမႈ ေခါင္းစဥ္မွာ “ဒါ၀င္၏ species ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျမင္ကို ၂၀ ရာစု ဇီ၀ေဗ ပညာရွင္မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကပါသနည္း”ဟု ျဖစ္ကာ သူ႔သုေတသနမွာ species မ်ား အၾကားမွ မ်ဳိးဗီဇ၏ တည္ေဆာက္ပံုအား ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ species မ်ားႏွင့္ သဘာ၀တၱေဗဒ အဆက္အစပ္၊ မ်ဳိးဆက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ species မ်ား ပတ္သက္ပံုတို႔ကို ေလ့လာေနသည့္ သူ႔အား အဂၤလန္မွ သာမက အျခား ႏိုင္ငံမ်ားမွပါ သိပံၸပညာ ဆုမ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ သူ႔ေဟာေျပာပြဲမွာ ဘာသာရပ္ ဆန္သည့္တိုင္ အခ်င္းခ်င္းကပင္ စိတ္၀င္စားေလာက္ေအာင္ ပံုမ်ားႏွင့္ တကြ တင္ျပပံု ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိခဲ့ေလသည္။
ကိုယ္ လြတ္သြားခဲ့ၿပီး အမ်ားစုက တသသ ေျပာရေလာက္သည္ထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲမွာ အလီဆင္ႏိုးလ္စ္ Alison Knowles ၏ ေဟာေျပာ သ႐ုပ္ျပပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ အလီဆင္မွာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက Fluxus ဟူသည့္  ပါေဖာမင့္ အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ကာ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္မ်ား အေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သူ အျဖစ္ နာမည္ ေက်ာ္သူပါ။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က သူ တင္ဆက္ခဲ့သည့္ Big Book ျပပြဲမွာ စာအုပ္တစ္အုပ္ အတြင္းသို႔ ပရိသတ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လမ္းေလွ်ာက္ ၀င္သြားႏိုင္သည့္ တင္ျပမႈမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကမာၻ႔ ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားအျပားတြင္ သူ႔အဖြဲ႔၏ တင္ဆက္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး တင္ဆက္မႈမ်ား အနက္ ပရိသတ္ အမ်ားစု အားေပး ခံခဲ့ရသည့္ တင္ဆက္မႈ တစ္ခုမွာ လန္ဒန္ရွိ တိတ္ေမာ္ဒန္ျပတိုက္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပသခဲ့ေသာ Make a Salad ျဖစ္ပါသည္။

သူက အသက္အရြယ္ ႀကီးေနသည့္တိုင္ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပံု ဖက္ရွင္က်ကာ သူ႔ကိုယ္သူ အလြန္ ႏွိမ္ခ်တတ္သူပါ။ သူ႔သ႐ုပ္ျပ ေဟာေျပာမႈကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေနာင္တ ျဖစ္မိေၾကာင္း ကိုယ္က ဆိုခဲ့ရာ သူကမူ ကိုယ့္ေဟာေျပာမႈကို သေဘာ က်ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ စိတ္၀င္စားစရာ ေဟာေျပာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အတူ ေနသြားႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ ေနာင္တျဖစ္မိေၾကာင္း ျပန္ေျပာေလသည္။ သူက အျခား သ႐ုပ္ျပ အစီအစဥ္မ်ားအား လက္ခံထားသူ ပီပီ သည္ရက္ကလစ္ဖ္မွာ ေဆာင္းဦးႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ အတြင္းသာ ေနထိုင္မည့္သူ ျဖစ္သည္ကိုး။

ကိုယ္လြတ္သြားခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ ေဟာေျပာမႈ တစ္ခုမွာ ၀တၳဳ မဟုတ္သည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ စာအုပ္မ်ား ေရးသားသူ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ပိုင္း အေမရိကန္ စာေရးဆရာ ရပ္စ္႐ိုင္မာ Russ Rymer ၏ ေဟာေျပာမႈ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔စာအုပ္အခ်ဳိ႕မွာ အေမရိက အမ်ဳိးသား စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရး ေလာကမွ ေပးအပ္သည့္ ဆုဆန္ခါတင္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔သုေတသနမွာ Pernambuco အပင္မ်ား မ်ဳိးတုံး ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအပင္မွ သစ္သားျဖင့္ သာလွ်င္ တေယာ၊ ခ်ဲလိုႏွင့္ တေယာ ဘိုးတံမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သျဖင့္ ထိုအပင္မ်ား ေပါက္ရာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ကမ္းေျခ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီး လာမႈေၾကာင့္ ေနာင္အခါ တေယာသံမ်ား ရွင္သန္ေရး အတြက္ အခက္ ေတြ႔ေနရေၾကာင္း သုေတသန ျဖစ္ပါသည္။ သူက ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္၊ ဘာကေလ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ သိပၸံ သင္ၾကား ေနသူလည္းျဖစ္ရာ စကားေျပာ ေကာင္းသကဲ့သို႔ ဂ်ာနယ္လစ္ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒႆနလည္း ထက္သန္သူ ျဖစ္ေလသည္။

ကိုယ္တက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုမွာ ဟဲသာပက္ဆြန္ Heather Paxson ၏ “အေမရိကန္ ခ်ိစ္ဖန္တီးမႈ အတတ္ပညာ၊ စိတ္ခံစားမႈ၏ စီးပြားေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏ သဘာ၀ေဗဒ”အေၾကာင္းျဖစ္ကာ ဟယ္သာမွာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ သူက လူမႈ စီးပြားေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ်၊ အသစ္အသစ္ေသာ ဇီ၀သိပၸံ ေဗဒ ဗဟုသုတမ်ား ထြက္ေပၚ လာသည္ႏွင့္ အမွ်၊ လူအမ်ား အေနျဖင့္ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ အေလ့အထမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးေၾကာင္း ေလ့လာ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ လူေနမႈဘ၀တြင္ မပါမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ ခ်ိစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသန ျဖစ္ရာ ပညာရွင္မ်ားသာမက မီဒီယာ သမားမ်ားကပါ အထူး စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀န္းကို လႊမ္းမိုးေသာ အစားအေသာက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚလာရာ နယ္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေလးမ်ား၏ ရပ္တည္ေရးမွာ အခက္အခဲျဖစ္လာေနသျဖင့္လည္း သူ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သုေတသနမွာ စာၾကည့္တိုက္ထဲမွာျပဳစုၿပီး စာၾကည့္ တိုက္ထဲမွာပင္ သိမ္းထားရမည့္ သုေတသနမ်ဳိး မဟုတ္ျပန္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔ေဟာေျပာပြဲမွာ လြန္စြာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္စားစရာ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုမွာ ၾသဂတ္စတင္ရာယို Agustin Rayo ၏ ဘာသာေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္လည္း မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဖေလာ္ေဆာ္ဖီ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူက လူတို႔အေနျဖင့္ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲမႈအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ အရ လုပ္ေဆာင္ၾကပံုအေၾကာင္း သုေတသန ျပဳသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ သုေတသနမွာ လြန္စြာ ဘာသာရပ္ဆန္ ေသာ္လည္း သူ႔တင္ျပပံုမွာ စိတ္၀င္ စားစရာ ေကာင္းသျဖင့္ အတန္အသင့္ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ Fellow တစ္ဦးကေတာ့ ေဂါ့ဒ္ ဖ႐ိုင္းဒ္ေတာ္ဆန္ Godfried Toussaint ပင္။ သူက ကေနဒါ ႏိုင္ငံ မက္ေဂးလ္ တကၠသိုလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔သုေတသနမွာ “ကမာၻေပၚရွိ ဂီတ စည္းခ်က္မ်ားအား ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း” ဟု အမည္ရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၏ ဂ်ီၾသေမႀတီေဗဒအား ဂီတ ေဗဒႏွင့္ ဂီတ သီအိုရီ၊ ဂီတ နည္းပညာ မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳပံုကို ေလ့လာ သည့္ သူ႔သုေတသနမွာလည္း သိပံၸႏွင့္ အႏုပညာတို႔၏ အေပါင္းအစည္း၊ အဆက္အစပ္ကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ရာ လြန္စြာစိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူက ေရွးေခတ္မွာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ဂီတဖန္တီးမႈ အမ်ားစုမွာ သခ်ၤာဘာသာ ရွိ ဂ်ီၾသေမႀတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လြန္စြာမွ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေန သည္ကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ မၾကာေသး။ သူ႔ကိုေတာ့ သူ႔ဇနီးျဖစ္သူ ဂ်ပန္သူေၾကာင့္ ပိုသတိ ထားမိၾကသည္။ သူက လန္ဒန္မွ ဂ်ိမ္းစ္မာလက္ကဲ့သို႔ပင္ မိခင္ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ ကေနဒါ တကၠသိုလ္ ထက္ သည္ၾကက္ေသြးနီ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ကို ပိုသေဘာက်ကာ ေျပာင္းလာ ခ်င္ေနသည္။

Fellow အမ်ားစုမွာ ၾကက္ေသြးနီမွ ေပးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တကြ ရက္ ကလစ္ဖ္၏ ေထာင့္ေစ့စြာ တခမ္းတနား ဂ႐ုစိုက္တတ္မႈမ်ားအား ခံတြင္း အေတြ႕ႀကီး ေတြ႔ေနၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ Fellow အခ်င္းခ်င္း၏ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း အခ်င္းခ်င္း၏ ပညာ ကံုထံမႈတို႔အား အားက်ခ်စ္ခင္ ေလးစားစိတ္မ်ားႏွင့္ အတူ ၂၀၀၉-၁၀ စာသင္ႏွစ္ ရက္ကလစ္ဖ္ Fellow အပါအ၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ေက်နပ္စိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္လာၾကရပါသည္။ ၾကက္ေသြးနီမွာလည္း အညိဳ႕ရင္ခြင္မွာကဲ့သို႔ပင္ အတန္းတက္ရန္ မလိုသည့္ ဘ၀ ျဖစ္သည့္တိုင္ Fellow အခ်င္းခ်င္း၏ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား တက္ေရာက္ရတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းအား ေလ့လာ သင္ၾကားခြင့္ ရလိုက္ဘိသည့္ အလား ေက်နပ္စိတ္မ်ား ျဖစ္လာၾကရပါသည္။ သည္ဘ၀မ်ဳိးကိုပင္ ပညာကံုထံ ဘ၀ဟု ေခၚႏိုင္မည္ဟု ဆိုလွ်င္ ကိုယ္သည္ ထိုၾကက္ေသြးနီ႔ရင္ေသြး၊ ရက္ကလစ္ဖ္ Fellow ပညာကံုထံ ဘ၀တြင္ အေတာ္ႀကီး ေပ်ာ္ပိုက္စ ျပဳလာခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါေလၿပီ။        (ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)
မသီတာ၊စမ္းေခ်ာင္း၊
(ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း၊စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁)

No comments:

Post a Comment