Monday, 13 February 2012

(Feb-2012)အညိဳမွသည္ ၾကက္ေသြးနီသို႔ 11

(ယခင္လမွ အဆက္...)
ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ဘာ၀နာ ခရီး
ၾကက္ေသြးနီ ရင္ခြင္မွာ သိကၽြမ္း ခင္မင္ရသူ အမ်ားစုကား ပညာရွင္ သုေတသီမ်ား ျဖစ္ရာ သူတို႔၏ စိတ္၀င္စား မႈမွာ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖစ္ေန တတ္သည့္တိုင္

အခ်ဳိ႕ ပညာရွင္ မ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔ တတ္ထားေသာ ပညာရပ္ကို အေျချပဳကာ အကူအညီ လိုအပ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ကူညီ ေပးႏိုင္ေရး ျဖစ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဟားဗတ္မွ ပါေမာကၡ အသီးသီးမွာ အေမရိကရွိ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ မ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံ ျပင္ပရွိ လူမႈအေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လူမႈေရး လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕တြင္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေလ့ ရွိၾကျပန္သည္။

ထိုလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္း အားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ သုေတသန မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အျပင္ ယင္းတို႔၏ နာမည္သိကၡာ အတြက္လည္း အက်ဳိးမမဲ့ ေစဘဲ မိမိတို႔၏ နာမည္မ်ား ကိုပင္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ တြင္က်ယ္ေစသည့္ အက်ဳိးလည္း ရွိသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ ေဒသမ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အတြက္လည္း ဟားဗတ္မွ ဦးေႏွာက္မ်ားကို အားကိုး ႏိုင္သျဖင့္ အက်ဳိးမမဲ့ ျဖစ္ၾက ရပါသည္။ သို႔ျဖင့္ သူလည္း အက်ဳိးရွိ၊ ကိုယ္လည္း အက်ဳိးရွိသည့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့ေပးျခင္း လူမႈ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားအား နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ ပါေမာကၡ အသီးသီးက လုပ္ေဆာင္ၾက ျမဲပင္။

ရက္ကလစ္ဖ္မွာ က်င္းပခဲ့ေသာ ရာမာမထာ ေဟာေျပာပြဲအား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည့္ ဟားဗတ္၏ Humanity Centre မွ သုေတသန ဧည့္ပါေမာကၡ ေမာ္နီကာ ကလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပါေမာကၡ တစ္ဦးပင္။ သူက ကက္သလစ္ သီလရွင္ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေနၿပီး ဟားဗတ္မွာ ရွိေနသည့္ ဗုဒၶ ဘာသာတရား အားထုတ္မႈ စင္တာ တစ္ခုတြင္ တရား အားထုတ္မႈကို လာေရာက္ စမ္းသပ္အားထုတ္ ေနသူလည္း ျဖစ္ေလသည္။ သူက အလယ္ အေမရိက ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ကက္သလစ္ အ၀န္း အ၀ိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုစာမွ် အားသြန္ ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေနသူလည္း ျဖစ္ရာ သူတာ၀န္ ယူထားသည့္ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီး အစုအဖြဲ႕ မ်ား၏ လက္ရွိခံစား ေနရေသာ ျပသနာ အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းမႈကို အစြမ္းကုန္ ရွာေဖြၾကံဆ ေနေပသည္။ ဟြန္းဒူးရပ္စ္မွာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ကြာဟမႈ ႀကီးမား လြန္းလွကာ ႏိုင္ငံေရး အရ မၿငိမ္ မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ထိ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္ အလယ္ အေမရိက ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ စပိန္စကား ေျပာေသာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားပင္။ သို႔ေသာ္ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္သတ္ ျဖတ္သည္ထိ မၿငိမ္သက္ မႈမ်ား ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ သူတို႔ ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘာသာ တရားက သူတို႔အား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေအးခ်မ္းမႈကို အျပည့္အ၀ မေပးႏိုင္ဟု ခံစား လာၾကရရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေအာင္ ေလ့က်င့္ ေပးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး အစုအဖြဲ႕မ်ား အတြင္းမွာပင္ ရတက္ မေအးသည့္ ေသာကမ်ားေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ေလ်ာ့က်လာေန သည္ကို ေမာ္နီကာက သတိျပဳမိ လာသည္။

သည္မွာ ကိုယ္မွ်ေ၀ ေပးသည့္ ၀ိပႆနာ တရားကို ေမာ္နီကာက စိတ္၀င္စား သြားသည္။ သည္တရားျဖင့္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ႏွစ္စု ကြဲေနေသာ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ အမ်ဳိး သမီးအဖြဲ႕ မ်ားအား စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို သူတို႔ဘာသာ ရွာၾကံ အားထုတ္ႏိုင္ေအာင္ သင္ေပးႏိုင္လွ်င္ ထိုဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ႏွစ္အုပ္စုၾကားမွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးကာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ မ်ားပါ ေလ်ာ့ပါး လာႏိုင္မည္ဟု ေမာ္နီကာက ေတြးမိေလသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကို ဟြန္းဒူးရပ္စ္သို႔ တရားျပ အျဖစ္ လိုက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ႏွစ္ဆန္းက အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ University of York တြင္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး Conflict Resolution ဆိုင္ရာ စေကာလားရွစ္ သင္တန္းကို တက္ခဲ့သူ ကိုယ့္မွာလည္း သင္တန္း ၿပီးသည့္ေနာက္ ျပည္တြင္းတြင္ မေနႏိုင္ဘဲ အညိဳ႕ရင္ခြင္ သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ၾကက္ေသြးနီသုိ႔ ဆက္လာရ ျပန္ခဲ့ရာ ထိုသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စံု တစ္ရာကို မျပဳႏိုင္ခဲ့သူ ပီပီ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၏ မည္သည့္ ပဋိပကၡ မ်ဳိးကိုမဆို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈအား ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ အေျဖရွာရန္ စိတ္၀င္စား ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိမွ မမွိတ္ မသုန္ယံု ၾကည္အားကိုး ရပါေသာ ၀ိပႆနာ တရားကို ထိုသို႔ေသာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ လမ္းစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးျပဳ ပို႔ခ်ခြင့္ ရမည့္အခြင့္ အေရးမွာလည္း ကိုယ့္ အတြက္ လံုး၀လက္လြတ္ မခံႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားက အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက် စဥ္က တီဘီေရာဂါ အပါအ၀င္ အျခားေရာဂါ တို႔ေၾကာင့္ ေျခာက္လဆက္တိုက္ အဖ်ားႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၈၀ မျပည့္သည့္ အျပင္ အလြန္အက်ဴး နာက်င္ ကိုက္ခဲသည့္ ေ၀ဒနာ မ်ားကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ ရစဥ္က ျပင္ပ ကမာၻတြင္ပင္ ကိုယ့္အသက္ ရွင္ေရးသည္ ရတက္မ ေအးေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး ေပသည္။ သို႔ေသာ္ သည္ေ၀ဒနာ မ်ားကို ၀ိပႆနာ တရား၏ အေထာက္ အကူျဖင့္ ၾက့ံၾကံ့ ခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း နံရံ ေလးဖက္မွ လြတ္လမ္းထက္ သံသရာမွ လြတ္လမ္းအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ နာရီ၂၀ မွ် အထိ အားထုတ္ ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ခ်မ္းသာ အစစ္ကို ျမည္းစမ္း အရသာ ေတြ႕ခဲ့ရသူ ကိုယ့္မွာ ထိုသို႔ေသာ အေတြ႕ အၾကံဳႏွင့္ အသိ ပညာကို မည္သူ႔အတြက္ မဆို မွ်ေ၀ေပးရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေန ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အခ်ိဳ႔ျဖင့္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုေသာ ဟြန္း ဒူးရပ္စ္ ခရီးကို ျဖစ္ေအာင္ လိုက္သြား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ (ထိုခရီး အေတြ႕အၾကံဳ အေသးစိတ္ကို ေရႊအျမဳေတ မွာပင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။) သည္ခရီးမွာ အလယ္ အေမရိက ႏိုင္ငံတို႔၏ လူေနမႈ ဘ၀ကိုေတြ႕ျမင္ရသည့္ အခါ ျမန္မာျပည္ကို သတိရ ျဖစ္ေလာက္သည္ထိ ဆင္တူ ေနသည္ကိုလည္း သတိထား မိခဲ့ပါသည္။ ဆင္းရဲသူ မ်ားက ခ်မ္းသာသူေတြ ခ်မ္းသာသည္ကို မုဒိတာ မပြား ႏိုင္ၾကျခင္း မဟုတ္မူဘဲ မည္သည့္အတြက္ မည္သို႔ မည္ပံုခ်မ္းသာ ေနၾကသည္ကို တိတိပပ မသိရ သျဖင့္ သံသယ ပြားေနၾက ရျခင္း ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳ မိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်မ္းသာသူမ်ား အားလံုး လိုလိုမွာ လက္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ အလြမ္းသင့္ကာ ႏိုင္ငံေရး အရ ၾသဇာမ်ားပါ ရယူေနသည့္ အတြက္လည္း ဆင္းရဲ သူမ်ားက ခ်မ္းသာ သူမ်ားကို ပိုမို သံသယႀကီး လာၾက ရျခင္းပင္။

ခ်မ္းသာသူ မ်ားအား ၀ိပႆနာ တရား အားထုတ္နည္းကို သင္ၾကားေပး ျဖစ္သည့္ အခါတြင္မူ ထိုသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ပတ္သက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အတြင္းေရးကို မသိခဲ့ရ သည့္တိုင္ သူတို႔ မွာလည္း ေငြေၾကး မည္မွ်ပင္ ေတာင့္တင္း ေနပါေစ၊ လူမႈေရး အရ မလံုျခံဳမႈကို ခံစား ေနရသူမ်ား ပီပီ ဆင္းရဲသူမ်ား အေပၚ သနားညႇာတာ လိုစိတ္ ကင္းမဲ့ ၾကျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ဘ၀ လံုျခံဳေရး အေပၚ အာမ မခံႏိုင္သူ မ်ားအျဖစ္ ျမင္ကာ စိုးထိတ္စိတ္မ်ား ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ကို သတိထား မိရ ျပန္ပါသည္။ သည့္အတြက္ မည္သည့္လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါေစ၊ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ ရွိၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အေျခခံ ပရမတ္ သေဘာ ကိုပင္ ရွင္းျပကာ ၀ိပႆနာ၏ သေဘာ သဘာ၀ကို မွ်ေ၀ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။ ဘုရားႏွင့္ သံဃာအေၾကာင္း မေျပာမူဘဲ ဓမၼသား သက္သက္ကိုသာ ရွင္းျပ ခဲ့သျဖင့္ ကက္သလစ္မ်ား ျဖစ္သည့္တိုင္ သူတို႔ အားလံုးက သည္အားထုတ္ မႈကို လြယ္လင့္တကူ လက္ခံ အားထုတ္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ပါေမာကၡ ေမာ္နီကာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယခု တစ္ေခါက္တြင္ သည္အားထုတ္ မႈကို ႏွစ္ေနရာ၊ ႏွစ္အုပ္စု ခြဲၿပီး က်င္းပေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ တစ္ေနရာ တည္းမွာ ထိုအုပ္စု ႏွစ္စုကို အတူတကြ တြဲကာ အားထုတ္ ေစျခင္းျဖင့္ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာနာနားလည္ ႏိုင္ခြင့္မ်ား ရၾကေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ထိုအုပ္စုမ်ား ၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္း လာလိမ့္မည္ဟု ေမာ္နီကာက ယံုၾကည္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးကို ေအာက္မွ အထက္သို႔ တစ္စစ တည္ေဆာက္ ထူေထာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈသည္ စက္၀ိုင္း သံသရာမွာ တစ္ခုကို တစ္ခု အမွီျပဳ ေနရကား ထိုသို႔ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး စာနာ နားလည္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ လံုျခံဳမႈမ်ား အသီးသီး ရရွိၾကကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပဋိပကၡ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ သြားႏိုင္သည္ ဟူေသာ ေမာ္နီကာ၏ စိတ္ကူးမွာ မည္မွ် အေကာင္အထည္ ေပၚေနၿပီ ကိုမူ ကိုယ့္မွာ မသိရ ေသးေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူတို႔ဆီက ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးထက္ ကိုယ္တို႔ဆီမွ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရး ကိုသာ ကိုယ္က ပိုစိတ္၀င္စား ေနသျဖင့္ ေမာ္နီကာႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ပင္ မျပဳမိေတာ့။

မည္သည့္ အရပ္ေဒသ မ်ဳိးတြင္မဆို ပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈ ဟူသည္ အခ်ိန္မေရြး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမေရြး ရွိေနတတ္ရာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ အုပ္စု အားလံုးမွ ထိုပဋိပကၡ ရွိေနေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ အသိအမွတ္ ျပဳေရးႏွင့္ ထို ပဋိပကၡအား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ရန္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္က ဆႏၵရွိစြာ အားထုတ္ေရးအား ကနဦး စတင္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းေနၿပီဟု ယူဆပါသည္။ တစ္ဖန္ မည္သည့္ပဋိပကၡမ်ဳိး ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား တူညီသည့္အေတြး၊ ခံစားခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ မည္ဆိုလွ်င္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး လမ္းစလည္း ရၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ဘာ၀နာ ခရီးကို သြားေနခိုက္မွာ တည္းကပင္ ကိုယ့္ဇာတိ ေျမမွာ ပဋိပကၡမ်ား အျမန္ဆံုး ေလ်ာ့က် ေျဖရွင္း ႏိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ကူး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ ေ၀ဆာ ခဲ့ရပါသည္။

အျခား ေဟာေျပာပြဲမ်ား
ရာမာမထာ ေဟာေျပာပြဲေၾကာင့္ ကိုယ့္အား ၀ိပႆနာ တရား အားထုတ္နည္းကို မွ်ေ၀ေဟာေျပာ ေပးရန္ႏွင့္ ကိုယ့္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈကို အေျခခံေသာ ကိုယ့္ဇာတိေျမ ပဋိပကၡ ေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည့္ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ အခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ လာပါသည္။ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ တစ္ခြင္မွာ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေပါင္း ရာခ်ီ ရွိသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ လက္ခံ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းမ်ားက ၀ိပႆနာ အားထုတ္မႈကို အပတ္စဥ္ ေန႔ရက္မွန္မွန္ စုေပါင္း အားထုတ္ၾကျခင္း မ်ဳိးရွိရာ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ ပြဲကေလးမ်ား သို႔လည္း သြားေရာက္ ေျပာၾကား ျဖစ္ခဲ့ဖူး ပါသည္။ ထိုထိုေသာ ေဟာေျပာ ပြဲမ်ားတြင္ အမွတ္တရ ျဖစ္ရသည့္ ေက်ာင္းေဟာေျပာပြဲ အခ်ဳိ႕မွာ ၀က္စ္လက္စ္လီ အမ်ဳိးသမီး ေကာလိပ္မွ ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

၀က္စ္လက္စ္ လီကား လက္ရွိ အေမရိကန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟီလာရီ တက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ အိႏိၵယမွ ေန႐ူး မိသားစု၀င္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမွာ တရားအားထုတ္မႈ အတြက္ သီးသန္႔ အခ်ိန္ ေပး႐ံုမက အခန္းလည္း သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ထား ရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားေရာ ေက်ာင္းသူမ်ားပါ အတူတကြ အားထုတ္ၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကျဖင့္ ရွိၾကသည္ ျဖစ္ရာ ကိုယ့္ေဟာေျပာ မႈတြင္ လက္ေတြ႕အားထုတ္ ထားသူတို႔သာ ေမးႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္ လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အလြန္ အားရဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ပြဲမွာလည္း ခ်မ္းသာေသာ အုပ္စုအား ေဟာေျပာ သင္ၾကားရာတြင္ လက္ေတြ႕အားထုတ္ ထားဖူး သူတို႔မွ ေမးႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းအမ်ား အျပား ထြက္ေပၚ ခဲ့သျဖင့္ ကိုယ့္မွာ အလြန္အားရ ေက်နပ္ခဲ့ရ ပါသည္။ ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ား ႂကြယ္၀ေနသည့္ ေလာကမွ လူမ်ားတြင္ အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ငတ္မြတ္ ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ကို ထိုတရားနာ ပရိသတ္အား ၾကည့္ကာ သတိျပဳမိ ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ထူးျခားေသာ ပြဲမွာ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းႀကီး အတြင္းမွာပင္ ရွိေသာ ဟားဗတ္ တရားထိုင္ စင္တာတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သည္စင္တာကို ဦးစီးေနေသာ အေမရိကန္ ႏွစ္ဦးမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ ရိပ္သာတြင္ တရားစခန္း လာ၀င္ေနၾက သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ရာမာ မထာ ေဟာေျပာပြဲ သို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သူမ်ားပင္။ သူတို႔၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ သြားေရာက္ ေဟာေျပာ ျဖစ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး အျပည့္ အလွ်ံမွ် တက္ေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္ ေၾကာင့္သည္ ၾကက္ေသြးနီ ပညာတတ္ အ၀န္း အ၀ိုင္းတြင္ သည္မွ် ၿငိမ္းေအးမႈကို ရွာေဖြေနၾက ပါပေကာဟု သတိျပဳမိ ရပါသည္။

သည္မွ် မ်ားျပားေသာ ပရိသတ္ မ်ားသည္ ကိုယ္က အားထုတ္နည္းကို ရွင္းျပသည့္ အခါ နဂို ကတည္းက မွန္မွန္ အားထုတ္ ေနခဲ့ၾက သူမ်ားပီပီ အလြန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေမးခြန္း မ်ားစြာကို အားပါးတရ ေမးခဲ့ ၾကပါသည္။ ကိုယ့္အေျဖမ်ား အားလံုးမွာလည္း လက္ေတြ႕ က်ခဲ့သျဖင့္ သူတို႔အားလံုး အားရခဲ့ၾက ေပသည္။ ပရိသတ္ ထဲတြင္ ကိုယ့္ေဟာ ေျပာပြဲမွန္သမွ် အလြတ္မေပးဘဲ တေကာက္ေကာက္လိုက္နားေထာင္ တတ္ေသာ ဟားဗတ္ေဆးေက်ာင္းမွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးပညာပါေမာက္ၡ တစ္ဦးကိုလည္း ေတြ႕ရပါေသးသည္။ သည္ပရိသတ္အတြက္မူ ကိုယ္က စုေပါင္းအားထုတ္မႈတစ္ခုကို အတူ တကြ လက္ေတြ႕က်င္းပေပး လိုက္ခဲ့ပါ သည္။ တရားပြဲ အၿပီး အေမး အေျဖခန္းမ်ား အၿပီး ကိုယ့္ကို လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ စကားေျပာသူ မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာျပည္ဖြား တ႐ုတ္အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦး ပါ၀င္ကာ သူ႔မွာ ထူးျခားေသာ အာ႐ံုေၾကာ ေ၀ဒနာ တစ္ခုကို ခံစားေနရ သူပါ။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက အားသြန္ခြန္စိုက္ အားထုတ္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ လုပ္လာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ကာ လက္ေတြ႕အားထုတ္မႈမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ရာမွ သူသည္လည္း ဆရာ၀န္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထူးျခားေသာ ေ၀ဒနာေၾကာင့္ သက္ေမြး ပညာကိုပင္ ဆက္လက္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိ ခဲ့ရပါသည္။ ေဘာ္စတြန္ တကၠသိုလ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္လည္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးႏွင့္ အေတာ္ႀကီး ခင္မင္ခြင့္ ရခဲ့ေပသည္။ အျခား အျခားေသာ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ ေဟာေျပာ ပြဲမ်ားမွလည္း အျခား အျခားေသာ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡမ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေဟာေျပာ ပြဲမ်ားမွ ထိုသို႔ေသာ ထူးျခားသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရခဲ့ျခင္း မွာလည္း ၾကက္ေသြးနီမွ ရခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈ တစ္ခုဟု ဆိုရပါမည္။


အျခား အမ်ဳိးသမီးပညာရွင္မ်ား
ၾကက္ေသြးနီ ကာလမ်ားတြင္ ဟားဗတ္ အ၀န္း အ၀ိုင္းမွ ဆန္႔ထြက္ကာ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို လုပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္တိုင္ ဌာနတြင္း က်င္းပေသာ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားကိုမူ အလြတ္မခံ ျဖစ္ခဲ့ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ရက္ကလစ္ဖ္၏ ဖိတ္ၾကားခံ ပညာရွင္ အားလံုးတြင္ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ရာ သုေတသနႏွင့္ ပညာမ်ား ရွိေနသည္ကို ကိုယ့္အေနျဖင့္ လံုး၀အသိ အမွတ္ျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ပင္။ ရက္ကလစ္ဖ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ပညာရွင္ အမ်ား အျပား ဖိတ္ၾကား ခံရသည့္ အနက္ မည္သူႏွင့္ မဆို ခင္မင္ကာ သြက္လက္သည့္ Ravit Reichman ရာဗစ္ကို ေရွ႕တန္းမွ မိတ္ဆက္ ရေပမည္။

သူက ေဘာ္စတြန္မွာ ေနထိုင္သည့္ သူမို႔ သူ႔အိမ္သို႔လည္း ကိုယ္တို႔ အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားကာ ပါတီပြဲမ်ား က်င္းပတတ္သည္။ အမွန္ေတာ့ သူသည္ ကိုယ္မႏွစ္က ရွိေနခဲ့သည့္ အညိဳေခၚ ဘေရာင္း တကၠသိုလ္၏ ဆရာ တစ္ဦးပင္။ ရာဗစ္က ဘေရာင္း တကၠသိုလ္၏ အဂၤလိပ္စာ ဌာနမွ ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀ ရာစုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမာၻ စစ္မ်ားႏွင့္ စာေပတို႔၏ အဆက္ အစပ္ကို သုေတသန ျပဳခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သည္ႏွစ္အတြက္ သူ႕သုေတသန မွာလည္း စိတ္၀င္စား စရာပါ။ “၂၀ ရာစု၏ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား”ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြး အေခၚမ်ားမွာ ပထမ ကမာၻစစ္ မွသည္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အၿပီး အခ်ိန္ထိ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလာသည့္ အေန အထားတြင္ ရသစာေပ၊ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးရာတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္လာေနေၾကာင္း သုေတသန ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သူက စကား အေျပာအဆို သြက္သေလာက္ သုေတသနကို အေသးစိတ္ တြင္က်ယ္ေအာင္ လုပ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူက ေဂ်ာ့ရွ္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္စာ၊ ဖီေလာ္ဆိုဖီ တို႔ျဖင့္ ဘြဲ႕ရကာ မာစတာ ဘြဲ႕လြန္ကို ေအာ္စ္ဖုိ႔ဒ္မွ လည္းေကာင္း၊ ပါရဂူဘြဲ႕ကိုမူ ေယးလ္မွ လည္းေကာင္း ရရွိသူပင္။ သူ႔ထူးျခား ခ်က္ကား သူ႔႐ံုးခန္းကို ေနအိမ္ခန္းေလး တမွ် ပစၥည္း အျပည့္အစံု ထည့္ကာ ျပင္ဆင္ထား ျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ အားလံုး လိုလိုတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး မွတ္ခ်က္ ျပဳတတ္သူ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ရာဗစ္ႏွင့္ အတြဲဆံုး ပညာရွင္မွာ Cynthia Becker စင္သီယာပင္။ သူကလည္း ေဘာ္စတြန္မွာ ေနသည့္ ေဘာ္ စတြန္တကၠသိုလ္မွ အႏုပညာသမိုင္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ပါေမာကၡပင္။ သူ႔အမ်ဳိး သားမွာ ေျမာက္ဖ်ား အာဖရိက ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ေမာ္႐ိုကိုမွ ျဖစ္ရာ သူက ေျမာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားမွ အႏုပညာ ပံုသဏၭာန္ မ်ားႏွင့္ ထိုေဒသရွိ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးတို႔ အဆက္ အစပ္ကို အထူးျပဳ ေလ့လာေန ေလသည္။ သူက ဆာဟာရ သဲကႏၲာရ ေဒသအတြင္း ကၽြန္ျပဳ ခံခဲ့ရေသာ အာဖရိက မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္စု၏ အႏုပညာ ပံုသဏၭာန္မ်ား သမိုင္းကို အေသးစိတ္ ေလ့လာေနၿပီး သူက အေမရိက အလယ္ပိုင္း ၀င္လ္ေကာ္လ္ဆင္ တကၠသိုလ္မွ အႏုပညာ သမိုင္း ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ ရခဲ့သူပင္။ သူကလည္း ရာဗစ္ႏွယ္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါသူျဖစ္သည္။ သူက အိႏိၵယမွ သမိုင္း ပညာရွင္ စီမာႏွင့္ ပိုတြဲကာ ႏွစ္ေယာက္သားမွာ စကားေဖာေဖာ အရယ္သန္သန္ ရွိလွသျဖင့္ သူတို႔မို႔ ဌာန ႐ံုးခန္းထဲ ရွိေနလွ်င္ က်န္ပညာရွင္ မ်ားက သတိ မထားမိဘဲ မေနႏိုင္ ျဖစ္ရသည္ ထိပင္။

ေနာက္ထပ္ အမ်ဳိးသမီး ပညာရွင္ တစ္ဦးမွာ Nancy J.Smith-Hefner နန္စီ ျဖစ္သည္။ သူက အာရွအသြင္ အျပင္ျဖစ္ကာ အင္ဒို နီးရွားကို အထူးျပဳ ေလ့လာေနသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔မွာ အင္ဒိုနီးရွား ေသြးပါေၾကာင္း မည္သည့္ အခါကမွ် ၀န္မခံဘဲ သူ႔ကိုယ္သူ အေမရိကန္ ဟုသာ ေျပာေလ့ ရွိသူပင္။ သူက ကိုယ့္ကို အေတာ္ေလး ခင္မင္သူ ျဖစ္ကာ ႐ံုးခန္းခ်င္းလည္း နီးသည္မို႔ ထမင္းစား ခ်ိန္တြင္ အတူဆင္းစား ျဖစ္သူလည္း ျဖစ္သည္ပင္။ သူက ကူညီခ်င္တတ္သူ ျဖစ္ကာ အင္ဒို နီးရွားရွိ ဂ်ာဗားကၽြန္းမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသနကို ျပဳေနသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္လည္း ေဘာ္စတြန္ တကၠသိုလ္မွ မႏုႆ ေဗဒ ပညာဌာန၏ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ျဖစ္ကာ သူ႔ေၾကာင့္လည္း ေဘာ္စတြန္ တကၠသိုလ္မွာ ကိုယ္က ေဟာေျပာ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းပင္။ သူက ဂ်ာဗားရွိ မူဆလင္ လူငယ္မ်ား၏ ဘာသာစကား၊ ဘာသာ တရားႏွင့္ လူမႈေရး၊ လိင္မႈေရးရာ တို႔အေၾကာင္း သုေတသန ျပဳေနသူ ျဖစ္သည္။ သူက မီခ်ီဂန္ တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ ရကာ လက္ရွိ ဂ်ာဗားတြင္ ရွိေနေသာ လူငယ္မ်ား၏ ေနထိုင္၀တ္စား ပံုမ်ား အပါအ၀င္ လူမႈ ဘ၀မ်ား အေၾကာင္းကို ပံုမ်ားႏွင့္ တကြ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခဲ့ရာ တက္ေရာက္သူ အေတာ္ မ်ားမ်ားက စိတ္၀င္စား ခဲ့ၾကပါသည္။

နန္စီ့လို ခပ္ေအးေအး ေနတတ္သူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ၾသစေၾတးလ်မွ Claire Roberts ကလဲရာ ျဖစ္သည္။ သူကေတာ့ ဌာနပိုင္ ရွယ္လ္ဆင္းဂါး စာၾကည့္တိုက္ကို ႐ံုးခန္းသဖြယ္ သေဘာထားကာ သုေတသန ျပဳေနသူပင္။ သူ႔သုေတ သနမွာ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဓာတ္ပံုမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ေခတ္ၿပိဳင္ အႏုပညာ ပံုသဏၭာန္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ခင္ပြန္းမွာ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ အာရွ စာေပဆု တစ္ဆု၏ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္တို႔ တင္ဆက္ေသာ “သက္၀င္ မဂၢဇင္း”အစီ အစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ေသာ စာေပပြဲ မ်ားတြင္ စကားလက္ဆံု ေျပာစရာ ခင္မင္ဖြယ္ မိတ္ေဆြလည္း ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။ ကလဲရာက မဲလ္ဘုန္း တကၠသိုလ္မွ မာစတာ ဘြဲ႕လြန္ရၿပီး တ႐ုတ္သမိုင္း ဘာသာရပ္ျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သူပါ။ သူက သူ႕သုေတ သနအတြက္ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ အတြင္း စာၾကည့္တိုက္ တကာတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိသမွ် တ႐ုတ္ဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စုေဆာင္းေလ့ ရွိကာ သုေတသန စာတမ္းကိုမူ ေနာင္ႏွစ္မ်ားမွ ျပဳစု သြားမည္ဟု ဆိုသူပါ။

ကလဲရာလို သည္ႏွစ္အတြင္း သုေတသန စာတမ္းကို မျပဳစုဘဲ ေနသူ အမ်ဳိးသမီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ Humaira Awais Shahid ဟ်ဴမဲရာပင္ ျဖစ္သည္။ သူက ကိုယ့္လိုပင္ ဟားဗတ္၏ Humanity Centre မွ ေခၚယူထားမႈ အရ ေရာက္လာေသာ စေကာလာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနသည္။ သူက ကေလးသံုး ေယာက္ မိခင္ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာေမာ လွပေသာ မုဆိုးမ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက လန္ဒန္တြင္ ကားတိုက္မႈျဖင့္ ဆံုးသြားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ မျပည့္ တတ္ေသး။ သူက ကေလးသံုးေယာက္ ကိုေခၚကာ သည္ကို ေရာက္လာသူ။ တစ္ခါက ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပါကစၥတန္ရွိ ပန္ဂ်ပ္ ျပည္နယ္မွ ပါလီမန္ အမတ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူက မူဆလင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအေၾကာင္း သုေတသန ျပဳရန္သည္ကို ေရာက္လာျခင္းပင္။ သူ၏ ထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုမွာ ပါလီမန္ အမတ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေငြတိုး ေခ်းငွားမႈျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ ခံေနရေသာ ပါကစၥတန္၏ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ အတြင္း ထိုမတရား မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ ဘြဲ႕လြန္ကို ပန္ဂ်ပ္ တကၠသိုလ္မွ ရထားေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ဟ်ဴမဲရာက သည္ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားစြာၾကားမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေလးႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္သည္ထိ ပင္ပန္းခဲ့ ရသည္။

သူက စကားေျပာလွ်င္ အႀကီး အက်ယ္မ်ား ေျပာတတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လံုးလံုး မည္သည့္ သုေတ သနမွ် မည္မည္ရရ မလုပ္၊ စာလည္း လံုး၀ မေရးဘဲ ေဟာေျပာပြဲမ်ား မ်ားမ်ားစားစား ေျပာခြင့္ ရရန္သာ ႀကိဳးစား ေနသျဖင့္ အခ်ဳိ႕က သိပ္သေဘာ မက်ၾကဘဲ သူ႔အား အေပၚယံ သမားဟု ျမင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူက အဂၤလိပ္ စကားေျပာ ေကာင္းကာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ လြန္းသူျဖစ္ရာ လူအေတာ္မ်ား မ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈ ကိုလည္းရသည္။ ကိုယ့္အေန ျဖင့္မူ သူ႔ကို နားလည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔မွာ ကေလးသံုးေယာက္ အေရးကိုလည္း ထည့္တြက္ ရသျဖင့္ အျမဲတေစ ပူပန္ေနတတ္ သူပင္။ ေဆးလိပ္ကို အျမဲေသာက္ေန တတ္ၿပီး ပါကစၥတန္သို႔ ျပန္ေရး မျပန္ေရး ကိုလည္း အျမဲ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသူပင္။ သူကလည္း ကိုယ့္ကို Humanity Centre ၏ စေကာလာခ်င္းဟု သေဘာထားကာ အလြန္ ခင္မင္ခဲ့သည္။

ဟ်ဴမဲရာေလာက္ ခင္မင္ခြင့္ မရ ခဲ့သည့္တိုင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဟန္ႏွင့္ အျမဲ ရွိေနတတ္ သူကေတာ့ Leigh Royden လီျဖစ္သည္။ သူက မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ေသာ အမ္အိုင္တီမွာ ဘူမိေဗဒႏွင့္ ဘူမိ႐ူပ ဓာတုေဗဒ ပညာရပ္မ်ား ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔ေဟာေျပာ ပြဲကလည္း စိတ္၀င္စား စရာ အတိပင္။ ေျမလႊာ ျပတ္ေရြ႕ မႈမ်ားႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ပံုမ်ားႏွင့္ တကြ ေဟာေျပာရာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စစ္ကိုင္း ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ အေၾကာင္းကိုပါ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ သူက ကမာၻ႕တိုက္ႀကီးမ်ား အေရြ႕ႏွင့္ တိုးတိုက္မိမႈမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံု စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ သုေတသန ျပဳေနသူ ျဖစ္သည္။ သူက ဟားဗတ္မွပင္ ဘူမိ ေဗဒႏွင့္ ဘြဲ႕ရကာ အမ္အိုင္တီမွ ပါရဂူ ဘြဲ႕ကို ရခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ဟန္က မိန္းမ မဆန္ဘဲ ေဒါင္းတည္ ေမာင္းတည္ႏွင့္ ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ေျပာဆိုတတ္ သူမို႔ ခင္မင္သူ ေပါပါသည္။

သူႏွင့္ မတူဘဲ မိန္းမဆန္ဆန္ သိမ္သိမ္ ေမြ႔ေမြ႔ႏွင့္ ရွိတတ္သူ အမ်ဳိးသမီး ပညာရွင္ ေနာက္တစ္ဦးမွာ အီရင္ Erin Gee ပင္ ျဖစ္သည္။ သူက ၾသစႀတီး ယားတြင္ ေနကာ လြတ္လပ္ေသာ ဂီတ ကြန္ပိုဆာ အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ ေနသူပင္။ သူ႔ေဟာေျပာ မႈမွာကား တစ္မူထူးလြန္း ခဲ့ပါသည္။ အျခား ဂီတ ပညာရွင္ အသီးသီးက တီးလံုး၊ သံစဥ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ဆက္ျပတတ္ ၾကၿပီး အဆို ပိုင္းကိုမူ စာသားမ်ားကို အဓိက မထားခဲ့ ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ ဂီတ(သို႔) သီခ်င္းဟု ဆိုလွ်င္ ဘာသာစကား တစ္ခုခုျဖင့္ ေရးစပ္ သီကံုးထားေသာ စာသားကို တူရိယာ တစ္ခုခု၏ အကူ အညီျဖင့္ ဖန္တီး တင္ဆက္ျခင္းဟု နားလည္ထားေသာ ကိုယ့္မွာ အီရင္၏ ဂီတ တင္ဆက္မႈကို ရင္သပ္႐ႈေမာ အံ့ၾသခဲ့ရ ပါေလသည္။

ကိုယ့္ႏွယ္ ဂီတ နားမပါးေသာ သူမ်ဳိး မဆိုထားႏွင့္၊ အျခားေသာ ဂီတကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ခံစားတတ္သည့္ Fellow မ်ားပင္ အီရင္၏ တင္ဆက္ ေဟာေျပာ သ႐ုပ္ျပမႈ အေပၚ ႏွစ္ေထာင္း အားရ သေဘာက်ခဲ့ ၾကပါသည္။ အီရင္က မည္သည့္ တူရိယာ၏ တီးခတ္မႈ အကူ အညီကိုမွ် မယူ သကဲ့သို႔ မည္သည့္ ဘာသာ စကားကိုမွ် အသံုး မျပဳဘဲ ဂီတကို ဖန္တီး ျပသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕ေဟာေျပာမႈ အတြက္ သူအသံုးျပဳ သြားသည္က မိုက္က႐ိုဖုန္း ႏွစ္လံုးသာ ျဖစ္သည္။ သူက ပါးစပ္ကို အဖြင့္ အပိတ္ျပဳရင္း လွ်ာႏွင့္အာကို ကစားကာ ဘာသာ စကား မဟုတ္သည့္ အာလုပ္သံ အသံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဂီတသံစဥ္ တစ္ခုႏွယ္ ျဖစ္ေအာင္ မိုက္က႐ိုဖုန္း ႏွစ္လံုး၏ အကူ အညီျဖင့္ ဖန္တီး သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုက္ကရို ဖုန္းကို ဘယ္ညာ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေရႊ႕ကာေျပာင္းကာ အေနအထား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းကိုင္ၿပီး အာလုပ္သံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဂီတျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ ဘာသာ စကားကိုမွ် ကိုယ္စား မျပဳသျဖင့္ မည္သည့္ လူမ်ဳိးမဆို ခံစားနားလည္ ႏိုင္သည့္ ဂီတသံကို ကိုယ္တို႔ ၾကားခဲ့ ရသည္။ သူက သူ႔ သုေတသနကို “SUO” for Voices and Orchestra” အမည္ ေပးထားၿပီး သည္ဂီတ ဖန္တီးမႈမွာ အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲၿပီး ပါ၀င္သျဖင့္ အေသးစိတ္ သုေတသန ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ သူက အသံမ်ားကို အ၊ အိ၊ အု၊ ေအ၊ အဲကဲ့သို႕ သရ သံစဥ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီး ရြတ္ဆိုၿပီး ထိုအသံ မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ ထဲမွာ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာ ပစ္လိုက္ကာ တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ အမွတ္မ်ား ေပးျခင္း၊ အသံျပင္းအား အနိမ့္အျမင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ ထားေလသည္။ ထိုသို႔ ထူးျခားမႈေၾကာင့္ သူရရွိ ခ်ီးျမႇင့္ ခံခဲ့ရေသာ ဆုမ်ား၊ စေကာလားရွစ္ မ်ားက တသီ တတန္းႀကီး။ သူ႕တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေအာ္ပရာ တင္ဆက္မႈ ကလည္း ၾသစႀတီးယား၊ ဇူးရစ္မွာ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ေသးသည္။


ရက္ကလစ္ဖ္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ထိုသို႕ေသာ ထူးျခားသည့္ ဂီတ ပညာရွင္ အီရင္ကို Fellow အျဖစ္ ရထားေသာ ကိုယ္တို႔ ဌာနကား ေမလကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲမွာ တင္ဆက္မည့္ အႏုပညာ တင္ဆက္မႈ အတြက္ Composer ကြန္ပိုဆာ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ လိုက္ၾကသည္။ ကိုယ္တို႔ ပညာရွင္ ၄၂ ဦး ပါ၀င္ေသာ Fellow မ်ားမွာ ဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခံ ပညာရွင္မ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား မဟုတ္ သကဲ့သို႔ ဆရာမ်ားလည္း မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္ၾကက္ေသြး နီ၏ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္မ်ား က်င္းပမည့္ ကာလတြင္ ကိုယ္တို႔မွာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ ခံရမည့္ သူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ၊ အႏုပညာ ရပ္မ်ားျဖင့္ ဌာန၏ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း စည္ကားက်ယ္ျပန္႔ ဂုဏ္တိုးေရး အတြက္ ျဖည့္စြက္ အားေပး ခဲ့ၾကသူမ်ား အျဖစ္ ဌာနမွ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ ေပးအပ္မည့္ ပြဲကိုမူ တက္ေရာက္ ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပြဲက ေက်ာင္းဆင္းပြဲ သေဘာဆန္ ေနရာ သည္ဌာန၏ သေဘာမေနာ ေကာင္းလွၿပီး ႂကြယ္၀သည့္ အေထာက္ အပံ့ကို ရထားေသာ ကိုယ္တို႕ Fellow မ်ားကလည္း ဌာနအတြက္ တင္ဆက္မႈ ခပ္ဆန္းဆန္း တစ္ခုျဖင့္ ပြဲသိမ္းခ်င္ ၾကေပသည္။ သို႔ျဖင့္ Radcliffe ဌာနမွဴးႏွင့္ ဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား မသိေစဘဲ အႏုပညာ တင္ဆက္မႈ တစ္ခုကို ဇာတ္တိုက္ႏွင့္ ၾကရန္ Fellow မ်ားက ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ပညာရွင္ မ်ား၏ တင္ဆက္မႈ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ထိုတင္ဆက္ မႈကား အႏုပညာ ေျမာက္ရန္ အားထုတ္ထားေသာ အတတ္ပညာ ထုတ္ေဖာ္ပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ရာ ပညာရွင္ ၄၂ ဦးထံမွ မိမိတို႔ ေဟာေျပာမႈမ်ား ထဲမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဓာတ္ပံု ၃ ပံုႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္ စာသားစာပိုဒ္ ၃ ပိုဒ္ တို႔အား ေရြးခ်ယ္ ေပးပါရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ရလာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စုကာ ပါ၀ါပြိဳင့္ တစ္ခုကို ဖန္တီး လိုက္ၾကသည္။ ဓာတ္ပံုရွင္၏ အမည္ မ်ားကိုလည္း မေဖာ္ျပဘဲ အားလံုးေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေရာေထြးထားရာ သိပံၸ၊ ၀ိဇၨာ၊ အႏုပညာ အားျဖင့္ ေရာေထြး သကဲ့သို႕ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္လည္း အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ေရာေထြး ေနေလသည္။

တစ္ဖန္ ပညာရွင္ အသီးသီး ေရြးေပးေသာ စာပိုဒ္မ်ားအား ရြတ္ဆိုမည့္သူ ဆယ္ဦးခန္႔ကို ေရြးလိုက္ၾက ျပန္သည္။ သည္ ၁၀ ဦးသည္ လက္ရာရွင္ အမည္ တပ္မထားေသာ စာပိုဒ္မ်ားကို မိမိတို႔အား သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ အသံျပင္းအား အခ်ိန္အဆ အတိုင္း ထပ္ေက်ာ့ကာ ရြတ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ အားလံုးက သက္ဆိုင္ရာ စာပိုဒ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ရြတ္ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူ ရြတ္ဆိုေသာ မည္သည့္ စာပိုဒ္ကိုမွ် ပရိသတ္က အျပည့္အ၀ အာ႐ံု မစိုက္ႏိုင္ သည့္တိုင္ အေၾကာင္းအရာ စံုေသာ စာပိုဒ္မ်ားတြင္ သဘာ၀ အေလ်ာက္ အေရာင္ အသီးသီး ရွိေနရာ သည္စာပိုဒ္ မ်ားကို ရြတ္သည့္ အသံမ်ား တြင္လည္း အသံေရာင္စံု ထြက္ေနေပမည္။ ထိုေနရာတြင္ အီရင္က ကြန္ပို႕စ္ လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ရာ အေရာင္စံု လွေသာ အသံမ်ားမွာ အီရင္၏ အခ်က္ျပမႈ အတိုင္း အတိုးအက်ယ္၊ အဖိအေဖာ့ မ်ားျဖင့္ ပိုမို အႏုပညာ ဆန္လာရန္ စီစဥ္ထား ျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ စာသားမ်ားကို လူဆယ္ဦး ခန္႔က တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိးစီ ရြတ္ဆိုျခင္း အားျဖင့္ အႏု ပညာေျမာက္ ဂီတသံစဥ္ မ်ဳိးျဖစ္လာရန္ ဖန္တီးမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္သြင္း ျဖစ္သည္က ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ တိုင္း၏ အသက္ျဖစ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားပင္။

ေမးခြန္းမ်ား ကိုလည္း ကိုယ္တို႔ Fellow မ်ား ကိုယ္တိုင္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္း ေရးၾကကာ အေမးေမးမည့္ Fellow ၁၀ ဦး ေရြးၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ၃-၄ ေခါက္မွ် အလွည့္က် ၀င္ေမးရန္၊ ေမးခြန္း တစ္ခုစီအား ဖတ္ၾကားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းေမးမည့္ သူမ်ား ေမးရန္အလွည့္ ကိုလည္း အီရင္ကပင္ အခ်က္ျပ ပါမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စာပိုဒ္ ဖတ္သူမ်ားအား အသံ တိုးထားရန္ အီရင္က အခ်က္ ျပထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အေမးမ်ား ကိုမူ ပရိသတ္မွ ပီပီသသ ၾကားႏိုင္ေပမည္။ အေမးမ်ား အားလံုးကို ကတ္သီး ကတ္သတ္ အေမးမ်ား ျဖစ္ရန္ စီစဥ္ ထားခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေဟာေျပာသူကို အခက္ေတြ႕ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ရယ္စရာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကရာ သည္တင္ဆက္ မႈသည္ ဌာနမွ Fellow အားလံုး၏ သုေတသန အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားႏွင့္ Fellow မ်ား၏ အႏွစ္သာရ၊ ဟန္ပန္ မ်ားကိုပါ ထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္ တင္ဆက္မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သည္တင္ဆက္ မႈေၾကာင့္ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ပညာရပ္ မ်ားႏွင့္ သုေတသန မ်ားကိုပင္လွ်င္ အႏုပညာ ေျမာက္စြာ တင္ဆက္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂီတအႏု ပညာ ေျမာက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ တူရိယာ အသစ္ အဆန္းမ်ဳိး၊ သံစဥ္၊ စာသား ဖန္တီးမႈ အသစ္အဆန္း မ်ဳိးမွ် မလိုအပ္ ပါဘဲ စိတ္ကူး စိတ္သန္းႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီး အားသာ လိုအပ္ေၾကာင္း တို႔ကို သေဘာေပါက္မိ ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မၾကာ ေသးမီက က်င္းပ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဖူးငံု ဆယ္ေက်ာ္သက္ မဂၢဇင္း၏ ကိုးႏွစ္ျပည့္ စာေပ အႏုပညာ တင္ဆက္မႈ အတြက္ အဓိက ပင္တိုင္သီခ်င္း Theme Song ဖန္တီးရာတြင္ ဂီတမိတ္မွ ကိုမိုးႏိုင္ကို ထိုတင္ဆက္မႈ နမူနာအား ရွင္းျပျဖစ္ကာ ဂီတ မိတ္အဖြဲ႕သား ရွစ္ဦးမွ်က မဂၢဇင္းပါ အခန္းက႑ နာမည္ေပါင္း ၂၅ ခုမွ်ကို Timing တိုင္မင္ အသီးသီးျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရြတ္ဆိုေသာ သီခ်င္း သံစဥ္မ်ဳိး ေပၚထြက္လာသည့္ ဖန္တီးမႈ မ်ဳိးအား တူရိယာ မပါဘဲ တင္ဆက္ႏိုင္ေရး တိုင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ကိုမိုးႏိုင္ႏွင့္ ကိုထြန္းထြန္း တို႔မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ ဂီတ ပြဲေတာ္အေတြ႕ အၾကံဳမ်ား ရွိသျဖင့္ သည္သေဘာ တရားႏွင့္ အညီ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီး တင္ဆက္ခဲ့ ႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ၾကက္ေသြးနီမွ ရေသာ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံသည့္ အႏုပညာ တင္ဆက္မႈ မ်ားကို သည္ေျမသည္ အရပ္တြင္ ျခားနားစြာ ဖန္တီးတင္ဆက္ ႏိုင္ခဲ့ရမႈ မ်ားအတြက္ Radcliffe Institute for Advanced Study ကိုလည္းေကာင္း၊ ဌာနမွ လက္တြဲေဖာ္ ပညာမွ်ေဖာ္ Fellow မ်ားအား လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ေန မိပါသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မသီတာ၊စမ္းေခ်ာင္း၊
(ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၂)

1 comment:

 1. အညိဳမွသည္ ၾကက္ေသြးနီသို႔ ေဆာင္းပါးေတြကို အၿမဲအားေပးေနပါတယ္။
  အင္တာနက္ဆိုင္မွာ သံုးရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကုန္ကူးသြားၿပီးမွ အိမ္မွာ ျပန္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။အကုန္လံုးကို PDF အေနနဲ႔ E book လုပ္ၿပီး သိမ္းထားခ်င္ပါတယ္။ခြင့္ျပဳႏိုင္မလား ခင္ဗ်ာ.။
  ဒီေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ ဆရာမ ၾကံဳရတဲ့ အျဖစ္ေတြက နည္းေနသလိုပဲ။
  ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ဆရာမ စာသင္တာေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕ အၾကံဳေတြပါ။
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ အတြက္ ႀကိဳးးစားေပးေနတဲ့ အတြက္လည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  အခြင့္ၾကံဳရင္ ဆရာမလုပ္တဲ့ ပြဲေတြမွာ ၀င္ႏြဲခ်င္ပါေသးတယ္။
  Teen magazine ကိုလည္း စာမူေတြ ပို႔ပါဦးမယ္။
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ReplyDelete